18

Tjenestedemokratiet

Velferdsstaten som arena for deltakelse

Innbyggerne kan påvirke politikken ikke bare på inntakssiden, gjennom for eksempel valg og politiske partier, de har også muligheter til å øve innflytelse på politikkens utfallsside, det vil si over innholdet i velferdsstatens tjenester. Hvordan man opplever å bli møtt som bruker av velferdstjenester henger sammen med hvordan man forstår sin rolle som borger i et demokratisk samfunn: Opplever man medbestemmelse? Hvilke rettigheter har man, og hvordan blir disse ivaretatt? Hvordan former store samfunnssystemer som velferdsstaten den enkeltes hverdag?

Forlag: Universitetsforlaget

Share Button