Skatt og samfunnsansvar

Parat har i en lang rekke rettssaker ført den såkalte «Cocca-saken» mot et av verdens største flyselskaper, Ryanair. Nylig ble den siste saken rettskraftig, noe som betyr at Parat har vunnet og fått rettens medhold i alle prinsipielle spørsmål.

Samtidig vil noen kunne stille spørsmål ved om det er riktig å bruke så mye av medlemmenes penger på luftfartsspørsmål og ett enkelt medlem. Isolert sett er dette kritikkverdig dersom en organisasjon bruker så store ressurser gjennom flere år på én enkelt oppsigelsessak.

Fakta er vel at saken på overordnet nivå verken gjelder luftfart eller oppsigelsessaken, men hvordan norske arbeidstakere og samfunnet skal forholde seg til den globaliseringen vi alle opplever ved økt flyt over landegrenser, flyt av varer, mennesker og elektronisk flytting av penger.

I september har finansministeren svart på Parats oppfordring om å forfølge Ryanairs antatte forsøk på å unndra seg norske skatter og avgifter, dette som en direkte konsekvens av rettsavgjørelsene som slår fast at selskapet må følge norske lover og regler for ansatte som bor og jobber i Norge.

Det at selskaper viser samfunnsansvar ved å behandle sine ansatte på en forsvarlig måte, i tillegg til å betale skatter og avgifter i det landet de driver sin virksomhet, er avgjørende for at vi alle kan ta del i en positiv samfunnsutvikling. Bedrifter som behandler sine ansatte dårlig, eller jukser med skatt og avgifter, ivaretar kun sine egne interesser og er til skade for både konkurrenter og samfunnet de opererer i. Ryanair er et eksempel, men avsløringene av banker og internasjonale selskapers skatteunndragelser i Panama er en annen. EUs krav på 13 milliarder euro mot Apple for ulovlig skatteunndragelser i Irland en tredje.

Nils Elmark er finansiell fremtidsforsker, og i en kronikk i Finansfokus viser han til økonomen Milton Friedman som hevder at «firmaenes eneste oppgave er å maksimere profitt innenfor lovens rammer». Eksemplene over viser at det dessverre er mange som lever etter en slik regel, men heldigvis er det gode eksempler også på det motsatte. Øyvind Ihlen har skrevet mye om samfunnsansvar, der han blant annet viser til en undersøkelse gjennomført av NHO. Undersøkelsen viser at over 90 prosent av norske bedriftseiere mener at sosialt engasjement er noe som lønner seg på sikt. Norske selskaper er i regnskapsloven pålagt å rapportere samfunnsansvar, EU har et såkalt «Green Paper» om samfunnsansvar, og FN har UN Global Compact. Det er nærmest umulig å stå alene, men noen må imidlertid være voktere og villige til å ta kostnadene når store og mektige selskaper bryter lovene, slik «Cocca-saken» er et godt eksempel på.

parat_5_15_hires

 

 

 

 

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør

Share Button