Untitled-14-02-01

Oppdatert informasjon om fusjon

De to fagforeningene Parat og Negotia vurderer å slå seg sammen til en felles forening.Målet er å tilby bedre tjenester til medlemmer og tillitsvalgte,få større tyngde i forhandlinger med arbeidsgiver og få større innflytelse på arbeidslivspolitikk.

Av: Trygve Bergsland

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det nedsatt tre utvalg bestående av tillitsvalgte og ansatte i de to forbundene.Arbeidet har dannet grunnlag for en ny rapport som ble publisert i september og er ledet av Odd Jenvin i Parat og Mona Hermansen i Negotia. Rapporten viser likheter og ulikheter mellom de to forbundene og beskriver noen mulige felles løsninger. Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud har presentert rapporten på høstens regionmøter.
Mulig intensjonsavtale i løpet av året
Hoveddelene i rapporten som nå foreligger og kan hentes under «Min side» på nettsidene til parat.com inneholder:
• prinsipper for organisasjonsdemokrati
• struktur
• overordnet tariffpolitikk og arbeidslivspolitikk
• kjerneoppgaver overfor medlemmer og tillitsvalgte
• økonomiske forutsetninger i et eventuelt nytt forbund

Untitled-i-01En tidligere rapport om fusjonsplanene er omtalt i årets første utgave av Paratbladet, men ble ikke ferdigstilt før i mars i år. Denne første rapporten omfatter:
• utviklingstrekk i arbeids- og samfunnsliv
• sammenfallende og eventuelt motstridene tariffinteresser
• likheter og ulikheter mellom forbundene
• fordeler og eventuelle ulemper ved en fusjon
• kartlegging av interesser og eventuelle motkrefter ved aktører på utsiden av de to forbundene

Den videre prosessen er nå slik at de to forbundene ifølge Jenvin skal vurdere om de vil inngå en intensjonsavtale om fusjon og med det videre utredningsarbeid.
– Avgjørelsen om det skal inngås en intensjonsavtale tas av de to forbundene uavhengig av hverandre i november i år. Dersom det er enighet om en fusjonsavtale, vil det tidligst bli et endelig vedtak om fusjon i siste halvår av 2015, sier Jenvin.
Et mer komplisert arbeidsliv
Norsk arbeidsliv er i kontinuerlig endring og den siste rapporten peker ifølge Skjæggerud på en rekke utfordringer der norske arbeidstakere må forholde seg til hyppige eierskifter,omorganiseringer,virksomhetsoverdragelser, raske teknologiske endringer og ikke minst utfordringer som følge av internasjonalisering av produksjon, kapitalflyt og arbeidsmigrasjon.
– Medbestemmelse og ivaretakelse av kollektive goder og rettigheter som fagbevegelsen har opparbeidet over mange generasjoner, er under press. Dette er en av de viktigste utfordringene forbund som Parat og Negotia står overfor, sier Parat lederen.
Jenvin sier begge forbund ønsker å sikre sine medlemmer best mulig lønns- og arbeidsvilkår gjennom mest mulig effektiv utnyttelse av medlemmenes kontingentinnbetalinger.
– Forbundene har ambisjoner om å videreutvikle kompetansen og styrke påvirkningskraften i beslutninger som former arbeids- og samfunnsliv, sier han.

Utredningen forsøker å analysere hvilke muligheter som ligger i en mulig fusjon og samtidig kartlegge om en sammenslåing av de ressursene som forbundene i dag rår over kan ivareta medlemmenes interesser på en bedre måte.
– Den grunnleggende hypotesen er at vi står sterkere sammen. Flere medlemmer gir større innflytelse. Flere advokater gjør det mulig å utvikle spisskompetanse på ulike områder og på den måten ivareta det enkelte medlem bedre. Flere forhandlere og rådgivere gir større kapasitet til å utvikle tariffavtaler, gjennomføre forhandlinger, bistå tillitsvalgte og styrke beredskap og tilgjengelighet, sier Jenvin.
Tariffavtaler med høy dekningsgrad Både Parat og Negotia er partipolitisk uavhengige arbeidstakerorganisasjoner tilsluttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS). Begge forbund er landsdekkende og har hovedkontor i YS-huset i Lakkegata 23 på Grønland i Oslo. Parat har dessuten regionkontorer i Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Begge forbund har et aktivt ung-arbeid. Jenvin sier Parat organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer og har fire selvstendige underorganisasjoner (Parat NAV,Parat Media, Farmasiforbundet og Tannhelsesekretærenes forbund) i tillegg til en rekke medlemsgrupper av ulik størrelse innenfor virksomheter i både offentlig og privat sektor. Parat er part i om lag 70 tariffavtaler som dekker anslagsvis 90 prosent av medlemmene.
– Negotia organiserer ansatte i alle typer private virksomheter med arbeid innen kontor, administrasjon, IKT, salg, service,regnskap, lager samt arbeidsledere og tekniske funksjonærer, og forbundet er part i over 20 tariffavtaler. Om lag 80 prosent av medlemmene i Negotia er omfattet av en avtale, sier Jenvin.

Politisk organisering
Landsmøtet er Parats øverste politiske organ og avvikles hvert tredje år. Landsmøtedelegatene oppnevnes av de lokale klubbene og av underorganisasjonene. Hovedstyret ledes av styreleder og nestleder som begge er frikjøpte og har kontorplass i sekretariatet i Oslo. I tillegg til i hovedstyret og underorganisasjonene, foregår det politiske arbeidet i Parat i fem regionpolitiske utvalg som har en rådgivende rolle overfor hovedstyret.
– I Negotia er også landsmøtet øverste beslutningsorgan, og holdes hvert år. Landsmøtedelegatene velges av regionmøtene, som igjen består av avdelingsrepresentanter. Forbundsstyret er Negotias øverste besluttende organ mellom landsmøtene. Forbundsleder og 1. nestleder er begge frikjøpte og har kontorplass i sekretariatet i Oslo.

Økonomi og konflikt
Rapporten som er lagt frem viser at både Negotia og Parat har god økonomi.
– En sentral oppgave for enhver fagforening er å være forberedt på konflikt i forbindelse med forhandlinger om tariffavtaler, og begge forbundene har, som de aller fleste fagforeninger, sørget for å avsette økonomiske midler som skal gjøre det mulig å gjennomføre streik dersom det skulle være nødvendig, sier Jenvin. Jenvin sier alle presseoppslagene viser at Parat ofte er i tøffe forhandlinger med arbeidsgiver.
– Når våre 70 tariffavtaler skal revideres, skjer det ofte at forhandlingene brytes og at vi må forberede oss på streik, men det er viktig å understreke at brudd i forhandlinger ikke er ensbetydende med streik, og man kan få inntrykk av at Parats medlemmer er i streik langt oftere enn hva som er tilfelle, sier han og peker på delrapporten som ble publisert i mars dokumenterer mye større likhet enn hva de fleste har vært klar over også på dette området.

Medlemstilfredshet
Parat og Negotia gjennomfører regelmessige undersøkelser for å avdekke hva medlemmene tenker om fagforeningenes tilbud og tjenester, og for å samle grunnlagsdokumentasjon for å kunne videreutvikle og forbedre tilbudet til medlemmer og tillitsvalgte.
– Disse medlemsundersøkelsene viser høy medlemstilfredshet, men jeg er ikke i tvil om at vi kan bli bedre på mange områder. Det er grunn til å tro at det vil være mulig å oppnå ikke ubetydelige fordeler ved en sammenslåing av Parat og Negotia. Effekten av en fusjon vil være særlig tydelig gjennom å frigjøre ressurser som kan gi bedre medlemsservice og legge til rette for mer kostnadseffektive arbeidsprosesser over tid, sier Skjæggerud.

Han sier det ikke er grunnleggende interessekonflikter mellom Parat og Negotia når det gjelder tariff- og arbeidslivspolitikk, men at det er mindre nyanseforskjeller i forbundenes holdninger på enkelte områder som avtalefestet pensjon, minstelønn og innretningen på frontfaget.
– Begge forbund slutter seg til YS’ holdning om frontfagsmodellen, der den konkurranseutsatte
industrien forhandler først og legger rammene for de senere oppgjørene. Det er likevel mindre forskjeller i forbundenes syn på frontfagsmodellens normgivende betydning på områder med kun lokal lønnsdannelse, sier Skjæggerud.

Parat_4_2014_hires-33

Ulik organisering av tarifforhandlinger og beslutninger
Jenvin peker også på at Parat og Negotia har ulike prosedyrer og beslutningsordninger
i forbindelse med inngåelse og revisjon av tariffavtaler.
– Mye tyder på at dette kan sees i sammenheng med ulikheter i omfang og innretning på forbundenes tariffavtaler.Parat forvalter et stort antall tariffavtaler, både bransjeovergripende og bedriftsinterne. I tillegg forhandler Parat hovedtariffavtalen i staten gjennom sitt medlemskap i YS-stat. Negotia forvalter færre avtaler som i første rekke er brede, bransjeoverskridende avtaler som forhandles med arbeidsgiverorganisasjonene, sier han.

Det er ifølge Jenvin forskjeller mellom forbundene når det gjelder hvilke deler av organisasjonen som har det formelle,overordnede ansvaret for gjennomføring av tariffoppgjør.

– I Parat ligger ansvaret for forhandlingene hos de berørte tillitsvalgte på avtalen. Forhandlingsutvalget på det enkelte tariffområde gjennomfører forhandlingene og fatter beslutninger om brudd eller aksept i forhandlingene. Sentralleddet samordner med overordnet politikk og har en sterk kontrollmekanisme ved at de vedtar eventuell streikestøtte, sier Jenvin.

I Negotia er det ifølge Jenvin forbundsstyret som er ansvarlig for at det utarbeides krav og det gjennomføres forhandlinger.
– I motsetning til oss i Parat tas beslutning om aksept eller brudd i forhandlingene av Negotias forbundsstyre som samordner med overordnet tariffpolitikk. Dette bidrar til at politikerne i Negotias forbundsstyre er mer direkte involvert i det enkelte tariffoppgjør enn det Parats hovedstyre. Samtidig kan en slik modell være vanskelig å gjennomføre i en organisasjon med mange tariffavtaler, sier han.

Konsekvenser for medlemmer i offentlig virksomhet

Tilbakemeldinger fra enkelte i statlig sektor viser ifølge Skjæggerud en viss frykt for at denne gruppen ikke vil få like stor oppmerksomhet som tidligere ved en eventuell fusjon.
– Lønnsdannelse og arbeidsvilkår for medlemmer ansatt innen offentlig sektor vil ved en fusjon mellom Parat og Negotia ikke ha noen direkte konsekvens. Revisjon av hovedavtalen og hovedtariffavtalen i staten skjer gjennom medlemskap i YS-stat. Parat representerer det største antallet medlemmer innenfor YS-stat,noe som ikke vil endre seg ved en fusjon.Dessuten er hovedavtalen og tariffavtalen i staten en «fyrlykt» for andre områder av arbeidslivet. At det nye forbundet har kompetanse på dette området er i alle medlemmenes interesse, sier han.

Untitled-j-01Samfunnspolitikk
Skjæggerud sier begge forbund har ambisjoner om å øke sin påvirkningsinnsats gjennom utforming av morgendagens arbeidsliv, videreutvikling av frontfagsmodellen, lønnsdannelse og ikke minst den generelle utviklingen av velferdsstaten.

Styringsgruppen skriver at grunnlaget for et sammenslått forbund må være lokale klubber og foreninger.
– Over tid kan enkelte klubber og foreninger slå seg sammen i større enheter basert på felles fag, bransje, etat eller konsern. Styringsgruppen anbefaler dessuten at det etableres 5–7 regionavdelinger i det sammenslåtte forbundet.Regionavdelingene har sin hovedfunksjon innenfor faglig politisk arbeid, utvikling av tillitsvalgtapparat og organisasjonsbygging,mens administrasjonen tilrettelegger for slik virksomhet i den enkelte regionen gjennom regionkontorene,sier Jenvin, som understreke at styringsgruppen kun har presentert en skisse til organisasjonsmodell som skal utredes og diskuteres videre.

Negotias 22 geografiske avdelinger foreslås ikke nedlagt, men styringsgruppen ser for
seg en utvikling over tid hvor avdelingene samles innenfor den enkelte regionen under det fusjonerte forbundet.
– Et sammenslått forbund etter en fusjon må være utformet som et representativt demokrati hvor hvert medlem må ha mulighet til å kunne delta og påvirke politikkutformingen. Samtidig må forbundets besluttende organer være sammensatt på en måte som sikrer at hele medlemsmassen blir representert på en hensiktsmessig og balansert måte, sier Skjæggerud. Styringsgruppen foreslår at landsmøtet skal være det sammenslåtte forbundets øverste besluttende organ og anbefaler at det legges opp til treårige landsmøteperioder.

Styringsgruppen foreslår ifølge Jenvin at leder og 2. nestledere velges fritt på landsmøtet etter forslag fra valgkomiteen.
– Styringsgruppen foreslår at det legges inn en bestemmelse i valgkomiteens retningslinjer som sikrer at leder og nestledere ikke kommer fra samme sektor.I den første treårige landsmøteperioden bør dessuten Negotia og Parat ha hver sin nestleder, sier han.
Kontingentspørsmål
Parat og Negotia har i dag ulike satser og modeller for beregning av kontingent.
– Styringsgruppen forutsetter at det vedtas en felles kontingentmodell som oppleves rettferdig og hensiktsmessig og som sikrer at kontingentinntektene til et nytt forbund er på samme relative nivå som i dag, sier Skjæggerud.
Styringsgruppen skriver i rapporten at et sammenslått forbund skal ha kort vei mellom tillitsvalgte og medlemmer, i tillegg til riktig og tilstrekkelig rådgiverkompetanse i sekretariatet.
– Dette er et forhold som er påpekt av flere etter den første høringen og styringsgruppen legger til grunn at medlemmer og tillitsvalgte også etter en fusjon vil kunne ta direkte kontakt med ansatte rådgivere i et sammenslått forbund, sier Jenvin.
Skjæggerud sier styringsgruppen er tydelig på at de tillitsvalgte er forbundets viktigste ressurs, og det er derfor viktig at gevinstene og synergieffektene av å slå sammen Parat og Negotia kommer de tillitsvalgte til gode.
– En ny organisasjon bør utarbeide konkrete kompetansemål som danner grunnlag for videreutvikling og forbedring av kurs- og opplæringstilbud, og styringsgruppen anbefaler at kurstilbudene tilbys alle medlemmene, selv om tillitsvalgte bør gis prioritet, sier Jenvin.

Share Button