Business people in office silhouette

Hvorfor tariffavtaler er viktig

Parat mener at alle virksomheter og arbeidstakere bør omfattes av landsdekkende tariffavtaler tilpasset den enkelte sektor, bransje og virksomhet. Omtrent én million arbeidstakere i Norge er uorganiserte, og spørsmålet er hva disse kan vinne på å organisere seg.
Av: Turid Svendsen, advokat og forhandlingssjef i Parat

Vi har en organisasjonsgrad på rundt 52 prosent. Det betyr at om lag én million arbeidstakere er uorganiserte; de aller fleste i privat sektor. Av disse jobber omtrent 460 000 i bedrifter som er omfattet av tariffavtale. Rundt 300 000 av disse igjen jobber i bedrifter der det finnes en fagforening.Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har utarbeidet en arbeidslivsbarometerundersøkelse for 2014 som viser at det er lavest tariffdekning i yrker med lav utdanning og høy inntekt, mens det er høy tariffdekning i yrker med høy utdanning og lav inntekt.

54 nye avtaler
I offentlig sektor er de fleste arbeidstakere i staten, kommunene og fylkeskommunene automatisk omfattet av tariffavtale slik det er beskrevet i hovedtariffavtalene og tilhørende lovverk.

I privat sektor derimot er det ingen slik automatikk. Der er tariffavtaledekning både avhengig av organisasjonsgrad og av at det blir inngått tariffavtale med den enkelte arbeidsgiver eller arbeidsgivers organisasjon.

Parat jobber kontinuerlig med å få på plass tariffavtale i nye medlemsbedrifter.I løpet av 2013 og frem til oktober 2014, har Parat inngått tariffavtale i 54 nye virksomheter i privat sektor. Arbeidet er ofte tidkrevende, og kan innebære at vi må ta i bruk kampmidler for å få avtalen på plass.Colosseumstreiken vi gjennomførte og vant i 2012 er et eksempel på dette.

 

Excited businesswoman

Excited businesswoman

Ordnede forhold for alle
Hva er fordelene med tariffavtale, og hvorfor skal vi bruke ressurser på å øke tariffavtaledekningen blant Parats medlemmer?

I Norge er den alminnelige oppfatningen at grunnleggende forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker reguleres gjennom et system med tariffavtaler.

For arbeidstakerne betyr tariffavtalen at de er sikret bestemte lønns- og arbeidsvilkår i løpet av tariffperioden uten vilkårlighet fra arbeidsgivers side. For arbeidsgiverne blir forholdet til de ansatte forenklet i og med at det etableres et system med tillitsvalgte, samtidig som de kan legge tariffavtalen til grunn ved planlegging og kalkulering.
Dessuten drar begge parter og samfunnet fordel av arbeidsfred som et forpliktende prinsipp i tariffperiodene. Det vil si at partene ikke kan aksjonere (streike, nekte overtid, gå sakte og lignende) selv om de måtte være misfornøyde med de lønns- og arbeidsvilkår som tariffavtalen regulerer.

De fleste tariffavtaler gir bedre rettigheter enn lovens minimumskrav og rettigheter som ikke er regulert i lov. Se neste med eksempler.

Hvordan vi oppretter avtale i privat virksomhet
En tariffavtale er en kollektiv avtale. Det vil si at den er ment å gjelde for flere. Avtalesystemet forutsetter også at arbeidsgiver kan forholde seg til valgte representanter (tillitsvalgte) for de arbeidstakerne som omfattes av avtalen.
Avtaleinngåelse forutsetter derfor at det er flere på arbeidsplassen som organiserer seg, og at de velger tillitsvalgt. Regionavdelingen i Parat bistår med dette. Når medlemmer, tillitsvalgte og nødvendige opplysninger om virksomheten er på plass, kan forhandlingsavdelingen i Parat sende krav om avtaleopprettelse direkte til arbeidsgiver eller arbeidsgivers organisasjon som ofte er NHO, Virke eller andre.
Tariffavtale må normalt inngås på hvert organisasjonsnummer, og det er mange virksomheter som har eget organisasjonsnummer for hvert driftssted eller avdeling. Det kan bety at ansatte i en avdeling i en virksomhet (konsern) har tariffavtale og rettigheter somandre ikke har.
Det er derfor svært viktig at vi får melding om endringer som for eksempel virksomhetsoverdragelser eller avvikling. Overføring av ansatte fra en del av virksomheten til en annen vil kunne få konsekvenser for retten til for eksempel AFP. Dersom de ansatte blir flyttet fra en del av virksomheten hvor det er tariffavtale, over til en del av virksomheten som ikke er tariffbundet, vil dette medføre at den ansatte ikke opptjener ansiennitet i ordningen, eller på annen måte ikke oppfyller vilkårene for ekstra pensjon (AFP).

Untitled-6-01

Share Button