Globalt skatt- og arbeidsgiveransvar

Apple er pålagt å betale 13 milliarder euro i straffeskatt i Irland, lignende pålegg kan ramme selskaper som Facebook og Google dersom internasjonale samfunnsorganisasjoner står sammen mot kreativ global skatteplanlegging.

Det er EUs konkurransemyndigheter som har startet prosessen mot Apple, ett av en rekke selskaper som har virksomhet i Irland, og som nyter godt av lave skattesatser. Selskapet syntes den irske skatten på 12,5 prosent var for høy og inngikk en avtale med myndighetene om å betale 0,005 prosent i selskapsskatt. Apple, i likhet med en rekke globale selskaper, finner på denne måten løsninger som gjør at de slipper beskatning i USA og andre land der de driver virksomhet.

Selv om ikke Apple er etablert i Norge, er det en rekke store selskaper som driver skatteplanlegging også her, og Norge rammes i likhet med de fleste andre land med høyt skattenivå. Direktør i Skattedirektoratet, Hans Christian Holte, sier det er viktig at beskatningen følger den reelle verdiskapningen og at man derfor bør gå mer bort fra å vektlegge formalitetene ved strukturer og prosesser, slik at fortjenesten tilordnes selskapene i de landene der verdiskapingen reelt sett skjer.

Den samme måten å organisere seg på kan knyttes til hvordan store selskaper utnytter mulighetene til å unndra seg arbeidsgiveransvar. I internasjonal luftfart blir dette veldig synlig og er et eksempel på hvordan arbeidsgiveransvaret pulveriseres. Et flyselskap som er registrert i ett land, kan ha ansatte på kontrakt i ett eller flere andre land. Den såkalte «Cocca-saken» Parat har ført mot Ryanair, viser hvor problematisk dette kan være for den ansatte.

Uklarheter om hvilket land du egentlig tilhører gjør det vanskelig for den ansatte å orientere seg om sosiale spørsmål, og overlater mye av ansvaret for ansettelsesforholdet til den ansatte selv. Det fører til usikkerhet knyttet til hvilket land skatten skal betales, og usikkerhet knyttet til hvilke rettigheter som gjelder når den ansatte blir syk, oppsagt eller på annen måte får behov for bistand – Hvem skal den ansatte henvende seg til, og hvilket land skal påta seg ansvaret? På samme måte som internasjonale myndigheter kartlegger økonomisk skatteplanlegging, bør de samme myndighetene samtidig kartlegge hvordan enkelte planlegger seg bort fra arbeidsgiveransvaret.

parat_5_15_hires

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør

Share Button