parat-2016sep-71

Fremtidens arbeidsliv

Samfunnet vi lever i, har aldri endret seg raskere, vi hører daglig om globalisering, digitalisering og effektivisering. Flaggsaken til Parat er «verdien av et organisert arbeidsliv», men hva mener vi med dette?

Av: Idar Gundersen

I Norge står fagforeningene sterkt, med en organisasjonsgrad på over 50 prosent og med en politisk forankring gjennom trepartssamarbeidet bestående av regjeringen, arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene. Det er dette samarbeidet som har skapt den norske modellen, og som former norsk politikk. Gjennom dette samarbeidet har vi klart å lage en økonomisk modell som er bærekraftig, hvor både arbeidsgiver og arbeidstaker blir hørt.

parat-2016sep-72

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til at det blir ført en politikk som gagner oss alle, har arbeidstakerorganisasjonene i oppgave å ivareta og arbeide for arbeidstakerens rettigheter i arbeidslivet. Dette gjøres gjennom at fagforeningene forhandler og representerer deg overfor arbeidsgiver, men også utfordrer, informerer og påvirker våre politikere.

De høye lønnskostnadene i Norge kan være en utfordring når vi skal konkurrere på det globale markedet. Det er mange som mener at vi må tilpasse oss, slik at vi kan ivareta de eksisterende arbeidsplassene. Jeg mener det motsatte. Vi må arbeide for å ivareta arbeidstakeren slik at vi kan møte et arbeidsliv i endring. Høye lønninger i tillegg til effektiv ressursbruk har ført til at enkelte yrkesgrupper har forsvunnet. At arbeidsledigheten i Norge er blant de laveste i veden, skyldes et godt samarbeid mellom arbeidsgivere, politikere og ikke minst at arbeidstakeren selv har tatt ansvar for å tilegne seg den kunnskapen vi trenger for å bli værende i arbeidslivet.

Teknologien utvikler seg raskere, noe som gjør vårt samfunn stadig mer produktivt. Vår arbeidshverdag blir mer effektiv gjennom tilgang til nye maskiner, mer automatiserte prosesser og større tilgang på informasjon. Det stilles strengere krav til kompetanse og arbeidskapasitet for hver enkelt ansatt. Dette er en utvikling som går i en skremmende fart, og det er viktig at vi får en poltikk som er med på å ivareta alle i arbeidslivet.

Digitalisering fører ikke bare med seg økt effektivitet, men også flere muligheter for måling og mer effektiv ressursbruk. Som arbeidstaker kan dette oppleves som ubehagelig, og den økte kontrollen kan føre til mindre rom for slakk i arbeidshverdagen. Det blir mer og mer vanlig å få for eksempel lettere psykiske lidelser der hovedårsaken er stress.

Etter hvert som vi får et mer globalisert arbeidsmarked, kan det skape flere utfordringer for en rekke bransjer. Spesielt utsatt er flybransjen, men dette kan også overføres til andre bransjer. Konsulenttjenester kan bli outsourced, og transport av varer blir stadig enklere. Det er derfor viktig at vi har noen som arbeider med å ivareta våre arbeidsplasser og rettigheter i arbeidslivet.

Gjennom ny teknologi oppstår også nye systemer. Systemer som kan utfordre våre eksisterende. Det er mye oppmerksomhet rundt delingsøkonomi. Delingsøkonomi er en modell som kan svekke tryggheten i det arbeidslivet vi har i dag. Gjennom våre arbeidsforhold bærer både arbeidsgiver og arbeidstakeren risikoen for færre oppdrag. Noen former for delingsøkonomi flytter dette ansvaret ene og alene til arbeidstaker, samtidig som en rekke andre funksjoner forsvinner. Det kan være sunt for det norske arbeidslivet å bli utfordret med nye modeller, men det er likevel viktig å ha en god prosess rundt temaet. En prosess som ivaretar arbeidstakers rettigheter og ikke skaper urettmessige konkurransefortrinn.

Et organisert arbeidsliv vil kunne møte endringene i samfunnet på en konstruktiv måte. Stille de kritiske spørsmålene som sårt må besvares. Det er ikke alltid like enkelt å stå opp alene og heller ikke forstå hva endringene vil føre med seg. Derfor vil jeg argumentere for at det aldri har vært viktigere å være organisert. Det er i dag vi former fremtidens arbeidsliv.

Share Button