Category Archives: Spørsmål & svar

andreas

Sluttpakke under sykdom

Jeg har vært sykmeldt i snart et halvt år og mottar sykepenger. Det vil fortsatt ta noen måneder før jeg kan prøve meg i jobb. Min arbeidsgiver er i en omstillingsprosess og har nå tilbudt meg en sluttpakke. Vil sluttpakken ha noe å si for sykepengene?

Sander

Svar:
Et vilkår for sykepenger er at du har tapt arbeidsinntekt på grunn av sykdom. Som utgangspunkt har du ikke tapt arbeidsinntekt hvis du uansett vil motta penger fra arbeidsgiver, og du vil derfor ikke oppfylle vilkåret for sykepenger. Men hvis det er klart avtalt at sluttvederlag vil bli utbetalt uavhengig av om du får annen inntekt eller ny jobb i løpet av etterlønnsperioden, vil du likevel kunne motta både sykepenger fra NAV og etterlønn samtidig. En av våre advokater vil ta kontakt for å gå gjennom forslaget til sluttavtale med deg.

Andreas

Parat_2_13_hires13-204x300

Nye arbeidsoppgaver og lønnsøkning

I år er det lokale lønnsforhandlinger i kommunen hvor jeg jobber. Jeg har fått en del nye arbeidsoppgaver. Kan jeg da søke om høyere lønn i disse forhandlingene?

Nora

Svar:
Når man søker om høyere lønn (legger inn lønnskrav), skal kravet begrunnes. Nye arbeidsoppgaver er absolutt noe du kan bruke som begrunnelse, eventuelt sammen med andre argumenter (som for eksempel initiativ, innsatsvilje og fleksibilitet). Vær oppmerksom på at dersom det er snakk om store endringer i stillingens innhold, kan du også legge inn krav i det som kalles særskilte forhandlinger, disse gjennomføres hvert år. Men betingelsen er at endringene må være betydelige.

Bjørn Are

Katrine

Manglende lønnsøkning

Jeg jobber i privat sektor og har ikke fått noen lønnsøkning i år. Har jeg ikke krav på dette når jeg er medlem av Parat?

Per Olav

Svar:
Hvordan lønnsforhandlinger i din virksomhet skal gjennomføres, beror på hvilken tariffavtale du tilhører. I år er det et mellomårsoppgjør. Rammen for årets tariffoppgjør er beregnet til å være 2,4 prosent. For enkelte tariffavtaler i private virksomheter utgjør dette et generelt tillegg på 0,5 kroner i tillegg per time. Utover dette er det på enkelte tariffavtaler avtalt et lavlønnstillegg, mens for andre tariffavtaler så skal hele rammen på 2,4 prosent forhandles om lokalt (diskuteres direkte med arbeidsgiver).

Jeg anbefaler deg å logge inn på «min side» på parat.com. Der kan du finne ut hvilken tariffavtale du har. Hvis du trenger hjelp med å finne frem til informasjon om ditt tariffområde, så kontakt gjerne din tillitsvalgte, eller oss direkte dersom du ikke har en tillitsvalgt. Ønsker du å opprette tariffavtale ved din virksomhet, kan du ta direkte kontakt med oss, se parat.com.

Katrine

Lene-204x300

Oppsigelse under sykdom

Jeg er nettopp blitt sykemeldt, og det er sannsynlig at dette vil vare en stund. Min arbeidsgiver ønsker av denne grunn å si meg opp. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Amalie

Svar:
Nei, man har et oppsigelsesvern ved sykdom, noe som er regulert i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver kan ikke si deg opp grunnet sykdom de første tolv månedene etter at sykdommen inntrådte. Merk at dette ikke innebærer at man er vernet mot oppsigelse i alle situasjoner, for eksempel i en nedbemanning. Regelen medfører heller ikke at arbeidsgiver automatisk kan si deg opp etter tolv måneder, dersom du fortsatt er syk. En oppsigelse må alltid være saklig begrunnet etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Om en oppsigelse er tilstrekkelig saklig begrunnet, må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Lene

Parat_3_13_Highs1-204x300

Lei av parkeringsbøter

Cowboyvirksomhet er det jeg vil kalle disse parkeringsselskapene som bøtelegger meg over en lav sko der jeg ferdes med bil som må parkeres. Flere ganger er det med tungt hjerte at jeg har betalt gebyret, bare for at jeg ikke skal havne i trøbbel. Er det Katrine Andresen Roald Advokat Andreas Moen Advokat Renate Messel Hegre Forhandler Bjørn Are Sæther Rådgiver Thore Eithun Helland Advokat Lene Liknes Hansen Advokat 2017 – 39 noe jeg kan gjøre for å få en slutt på dette? Kan jeg klage et sted dersom jeg mener at parkometervakten har gjort feil?

Svein Gunnar

Svar:
Jeg kan berolige deg med at 1. januar i år tok en ny parkeringsforskrift til å gjelde. Reglene vil som hovedregel gjelde for alle som tilbyr vilkårsparkering. Det vil si parkering mot avgift, tidsbegrensning eller andre vilkår. Slik blir parkering mer brukervennlig, reglene blir like for alle selskaper, og det blir ført aktiv kontroll. Nå må parkeringsselskapet og parkeringsområdene registreres, og statlige myndigheter vil føre tilsyn. Jeg kan også opplyse om at det er opprettet en ny parkeringsklagenemnd. Dersom klagen din blir avslått av parkeringsselskapet, kan du sende den til nemnda, som er et selvstendig og uavhengig klageorgan. Adressen er pklagenemnda.no.

Thore

renate

Kompensasjon for reisetid

Jeg er nettopp tilsatt i en stilling i Helse Sør-Øst som vil innebære noe reisevirksomhet. Stort sett vil denne reisevirksomheten foregå i arbeidstiden, men det kan også forekomme at jeg må reise veldig tidlig om morgenen eller dagen før for å rekke frem i tide. Det jeg lurer på i den forbindelse, er om jeg har rett til noen form for kompensasjon for reisetiden som går utover min ordinære arbeidstid?

Ida

Svar:
Bestemmelser som gjelder kompensasjon for reisetid i tilknytning til ordinært arbeid, er regulert i overenskomsten som er avtalt med arbeidsgiver. For reisetid utenom ordinær arbeidstid på hverdager regnes eksempelvis hver time som en 0,5 time fra og med 2. time. Den første reisetimen regnes ikke som arbeidstid. Dersom det gjelder reisetid på frilørdager, sønog helgedager, regnes hver time som en 0,5 time fra og med første time. Kompensasjonen gis som fritid dersom arbeidstaker ønsker det og tjenesten tillater det, hvis ikke skal den utbetales. Kvelds- og nattillegg og lørdagseller søndagstillegg utbetales ikke for beregnet reisetid i dette tilfellet.

Renate

parat_3_2014_hiress21

Ferie og sykepengerettigheter

Familien vår har planlagt å ta en lengre reise denne sommeren og høsten. Vi gjør dette nå før barna begynner på skolen. Vi reiser til Asia og blir borte i tre måneder. Mannen min og jeg tar ut fem uker ferie, mens resterende er permisjon uten lønn, noe som er godkjent av arbeidsgiver. Nå har en venninne fortalt meg at vi vil miste retten til sykepenger. Stemmer virkelig dette?

Tove

Svar:
Dersom man har avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager, får dette konsekvenser for retten til sykepenger, dette ifølge folketrygdloven. Samtidig er det en sikringsbestemmelse i samme lov som gir rett til sykepenger dersom man midlertidig er ute av arbeid i mindre enn en måned, men da med en lavere utbetaling.

Det regnes ikke som avbrudd i arbeidsforholdet når man tar ut ordinær ferie, eller har turnusordninger. Dere er borte så lenge at dere er utenfor folketrygdlovens bestemmelser. Det er derfor slik at dersom dere blir syke, på reisen eller når dere kommer tilbake, vil dere ikke ha rett til sykepenger. For å få rett til sykepenger igjen må dere først jobbe i fire uker. Vær også oppmerksom på at lengre reiser også krever utvidet reiseforsikring. Ta derfor kontakt med forsikringsselskapet før dere reiser.

Guro

Katrine

Sykemelding og ferie

Jeg er sykemeldt 50 prosent og planlegger å ta ferie i juli. Hvordan fungerer 50 prosent sykemelding i kombinasjon med ferie?

Marianne

Svar:
Når det gjelder ferie ved sykdom, er det to sider som kan være greit å kjenne til:

1. Beregning av feriedager. Når man jobber 50 prosent og tar ferie, vil både de dagene hvor du er sykemeldt og dine arbeidsdager gå til fradrag fra feriedagsregnskapet. Dette er fordi man ved ferie ikke er «sykemeldt», men på ferie.

2. Lønn kontra sykepenger. Jeg legger til grunn at du har full rett på feriepenger fra arbeidsgiver fra i fjor. Du skal ved ferie gi beskjed til NAV, slik at utbetalingen deres opphører i ferien. Arbeidsgiver står for full utbetaling av feriepenger.

Katrine

lene-204x300-204x300-204x300

Bruk av egenmelding

Jeg har nettopp startet i ny jobb. Hvor lenge må jeg ha arbeidet hos arbeidsgiveren min før jeg kan benytte meg av egenmelding ved sykdom?

Trond

Svar:
For å kunne bruke egenmelding ved sykdom må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder, noe som er beskrevet i folketrygdloven. Dersom du ikke har opparbeidet deg rett til å benytte egenmelding ved sykdom, må du levere sykemelding til arbeidsgiver dersom du blir syk.

Lene

parat_5_13_hiress1-204x300

Tidspunkt for avvikling av ferie

Jeg jobber i et departement, og i forbindelse med at vi er bedt om å melde inn ferieønsker har jeg et spørsmål: Kan jeg kreve å få avvikle ferien samtidig som min kone?

Kari

Svar:
Du kan kreve at minst tre uker sammenhengende ferie blir lagt til perioden 1. juni til 30. september. Etter ferieloven og hovedtariffavtalens bestemmelser skal tidspunkt for avvikling av ferie være basert på enighet mellom deg og arbeidsgiver. Dersom dere ikke blir enige, vil det ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett å bestemme når du kan ta ferie. I din situasjon betyr dette at hvis arbeidsgiver sier nei til at ferie avvikles samtidig som din ektefelle, kan du heller ikke kreve dette.

Odd