Category Archives: Småstoff

image1

Kutt i dagpenger

Kuttene regjeringen foreslår i statsbudsjettet, vil føre til at 3 500 personer ikke lenger har krav på dagpenger.

Ifølge regjeringens beregninger vil ytterligere rundt 19 000 personer få lavere dagpengeutbetaling enn med dagens regelverk. Ifølge Dagens Næringsliv tilsvarer dette hver fjerde mottaker. @NTB

Parat_20171121-53

Fire av ti er bekymret for å miste jobben

Bare seks av ti arbeidstakere sier at de overhodet ikke er bekymret for å miste jobben, viser funn i Arbeidslivsbarometeret, en stor undersøkelse som arbeidstakerorganisasjonen YS har fått utarbeidet for niende året på rad.

Det siste året har andelen som er meget bekymret for å miste jobben falt fra 4,3 til 3,7 prosent, men andelen som sier at de er «litt» eller «noe» bekymret, har til gjengjeld økt. @NTB

Parat_20171121-51

Statlige millionlønninger

Snittlederlønningen i de 39 heleide statlige selskapene og foretakene eid av departementene er 2,55 millioner kroner, ifølge Bergensavisen. Avisen har gått gjennom de ulike departementenes egne forslag til statsbudsjett og funnet fram lønn, bonuser, godtgjørelser og pensjon til alle lederne. Tre av lederne mottok lønn, andre godtgjørelser og bonuser på over fem millioner kroner før skatt i fjor. @NTB

Parat_20171121-52

Utgiftene til folketrygden øker

Til tross for kutt i dagpengeordningen øker utgiftene til folketrygden med over 9 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2018. Totalt sett ventes folketrygdens totale utgifter for Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 å bli 417 milliarder kroner.

Økningen skyldes hovedsakelig økte utgifter til alderspensjon, som totalt ventes å stige med 8 milliarder kroner. Regjeringen forventer at antallet alderspensjonister øker med 24 000 i 2018, noe som alene øker utgiftene med 5 milliarder kroner. @NTB

Parat_20171121-49

Færre får jobb i politiet

Bare 40 av 647 uteksaminerte elever fra Politihøgskolen i Oslo i sommer har fått fast jobb i politiet innen utgangen av september. Det tilsvarer 11,9 prosent av elevene som besto den tre år lange utdannelsen og ble uteksaminert i år.

Tar man med midlertidige stillinger og vikariater er situasjonen noe bedre, men fortsatt er det bare drøyt halvparten av de uteksaminerte studentene, 51,9 prosent (336 personer), som har stilling i politiet per 30. september i år, viser politiets egne tall. @NTB

Parat_20171121-46

Ny pilotskole i Arendal

Bemanningsbyrået OSM Aviation starter egen flyskole i Arendal og vil utdanne hundre piloter årlig. Målet er å hindre pilotmangel. Før undervisningen kan starte må utdannelsen godkjennes for støtte fra Lånekassen. Det skal være en toårig utdannelse og prisen på studiet er i underkant av én million kroner.

Dagens Næringsliv skriver at det i tillegg kommer cirka 250 000 kroner for å få en «utsjekk» på en bestemt flytype. @NTB

Parat_20171121-41

Flere jobber med kommunikasjon i norske kommuner

Antall kommunikasjonsarbeidere i de største norske kommunene i Norge økte fra 144,3 årsverk i 2014 til 199,3 i 2017, ifølge Medier24.

Tallet gjelder for Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Den største økningen har skjedd i Oslo. Her er 152 årsverk knyttet til kommunikasjon. I tillegg opplyser Oslo kommune at de har brukt 189,2 millioner kroner de siste tre årene på ekstern kommunikasjon. @NTB

Parat_20171121-43

En av tre vil jobbe lenger

Stadig flere ønsker å jobbe til de er minst 70 år. Samtidig mener halvparten av de yrkesaktive at arbeidstakere over 50 år er lite attraktive viser Seniorpolitisk barometer.

– Det er positivt at mange ønsker å jobbe lenge, men det er nødvendig med flere grep for å få folk til å jobbe lenge nok til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Ett års forlenget yrkesaktivitet vil gi opp mot 40 milliarder kroner i økt verdiskapning, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk. @NTB

Parat_20171121-40

Minstelønn for hotell og restaurantarbeidere

Fra årsskiftet skal alle ansatte i overnattings-, serverings- og cateringbedrifter ha minstelønn, har Tariffnemnda bestemt. Tariffnemnda har vedtatt delvis allmenngjøring av Riksavtalens minstelønnssatser. Dermed innføres generell minstelønn for alle ansatte innenfor overnatting, servering og catering fra nyttår.

Vedtaket innebærer at ansatte over 20 år skal ha minst 157,18 kroner i timen, mens 18-åringer skal lønnes med minst 125,94 kroner. @NTB

Parat_20171121-44

Stor interesse for IPS

Norske banker har stor pågang av personer som vil benytte seg av Individuell pensjonssparing (IPS). IPS gir er en skattefordel på 24 prosent av innbetalt beløp og det beregnes ikke formuesskatt på beløpet på kontoen.

Det er heller ikke skatt på avkastningen mens pengene står på IPS-kontoen. De som går inn i ordningen må binde pengene fram til fylte 62 år og du får du en skattefordel på inntil 9 600 kroner per år. @NTB