Category Archives: Aktive Parat

Parat_20171121-97

Luftfartstilsynet varsler økt kontroll

Luftfartstilsynets direktør Lars Kobberstad varslet på Parats luftfartskonferanse økt kontroll med enkelte flyselskaper. Han sier selskaper med en komplisert selskapsstruktur, eller selskaper som mangler gode rutiner vil bli fulgt tettere opp fremover.

Samtidig sier han at tilsynet vil bruke mindre tid på selskaper som har orden på driften.

– Det er forskjell på et nystartet selskap som FlyViking, der mange rutiner skal på plass, og et selskap som Widerøe som over lang tid har vist at de har kontroll på driften, sier han. Selv om det er høy sikkerhet i norsk luftfart viser ulykkesstatistikken at det i utgangen av september har vært fem dødsulykker hittil i år, mens det i 2016 var 16 dødsulykker.

– Selv om statistikken viser relativt få hendelser har vi en ambisiøs målsetting for årene fremover. For offshore helikopter er målsettingen null, på innenlands helikopter er målet maksimalt én ulykke pr. 100 000 flygninger, sier Kobberstad. Målsettingen for store kommersielle fly er 0,2 hendelser pr. 100 000 flygninger.

Parat_20171121-99

Vold i jobben som transportarbeider

Hele 63 prosent av kvinner i transportsektoren har opplevd vold og trusler på jobb viser en ny rapport fra European Transport Workers’ Federation (ETF).

Marit Lindén, representerer flere enn Parat og kabinansatte i ETFs kvinnekomité i sivilfly- divisjonen. Her representerer hun alle de kvinnelige ansatte i flybransjen i Europa.

– Kvinner i luftfart opplever i mye større grad enn menn å bli trakassert på grunn av kjønn, og utskjelt av passasjerer for hvem vi er

. Det er uakseptabelt at kvinnelige ansatte både på bakken og i lufta fortsatt må finne seg i slikt. Jeg håper både kolleger og arbeidsgivere vil bidra til å slå ned på dette, sier Lindén. Leder av Parat Kabinforbund, Anneli Nyberg, er ikke overrasket over resultatene i undersøkelsen.

– Selv om det ikke er respondenter fra Norge med i undersøkelsen, skiller vi oss ikke fra resten av Europa. Vold og trakassering er et voksende problem som påvirker kvinners trygghet, helse og velvære på jobben, sier Nyberg.

Parat_20171121-98

Teknologiskremsel

Gjør teknologiutviklingen deg spent eller redd? Preben Carlsen, konsernsjef i Trigger, stilte spørsmålet da Parat Media inviterte til bransjeseminar i oktober.

Temaet på bransjeseminaret var spekket med spådommer om hvordan teknologien er i ferd med å forandre vår virkelighet.

Dette er ikke minst tydelig i mediebransjen. – Mediebransjen har ikke vært flink nok til å fornye seg, sier Carlsen.

Han råder bransjen til å tenke helt nytt. – Retenk alt, og begrav den tradisjonelle måten å tenke på, sier han. Ifølge Carlsen mener tre av fire ledere at de ikke er oppdatert nok til å ta de riktige grepene for å møte den teknologiske revolusjonen.

– I en endringsglad virksomhet er nye oppgaver, roller og ansvar ikke skummelt, det er gøy. Utvikling i en digital tidsalder må drives på digitaliseringens premisser, men husk at det når alt kommer til alt handler det om mennesker, teknologi er bare et verktøy, sier Carlsen.

Parat_20171121-95

Grådighetens pris og fagbevegelsens rolle

Over 70 tillitsvalgte fra region øst var i oktober samlet til konferanse med temaet fagbevegelsen og de tillitsvalgtes roller og oppgaver i tiden fremover. Sentralt i debatten står verdien av det organiserte arbeidslivet og trusler mot den norske samarbeidsmodellen. Spørsmålet som ble stilt på

Spørsmålet som ble stilt på konferansen er om høy organisasjonsgrad og kompetente tillitsvalgte er den viktigste garantisten for et seriøst arbeidsliv, eller er fagbevegelsen bakstreverske og en bremsekloss for utviklingen av et moderne og fleksibelt arbeidsliv?

– Vi har lenge vært opptatt av verdien av et seriøst og organisert arbeidsliv, og vi har alle har et ansvar for å holde organisasjonsgraden oppe. Dette er viktig for å bevare det arbeids- og samfunnslivet vi alle kjenner, sier nestleder i Parat Vegard Einan. Han er opptatt av at fagbevegelsen og Parat må være i takt med tiden.

– Det er ikke slik at alt var bedre før, skal vi lykkes på vegne av våre medlemmer må vi treffe tidsånden, og hele tiden være i bevegelse, sier Einan.

Parat_20171121-93

Parat støtter allmenngjøring

Parat gir sin fulle støtte til allmenngjøring av tariffavtalene for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. Nestleder i Parat, Vegard Einan, sier dette er et viktig signal i kampen for det seriøse og organiserte arbeidslivet.

Tariffnemnda har sendt forslag om allmenngjøring av tariffavtalen for NHO Reiseliv ut på høring.

Parat skriver i sitt høringssvar at dette er et godt grep for å hindre sosial dumping og konkurransevridning.

Ved en allmenngjøring kan tariffnemda fastsette minstelønn. I tillegg kan de fastsette andre ufravikelige minstevilkår som vil bidra å styrke rettighetene og arbeidsvilkårene for uorganiserte, og arbeidstakere uten norsk statsborgerskap.

Overnattings serverings- og cateringvirksomheter er en stor og viktig næring i Norge, med 94 000 sysselsatte. To tredjedeler av disse jobber i bedrifter uten tariffavtale, og hele 44 prosent av sysselsatte i bransjen har utenlandsk bakgrunn.

Parat_20171121-96

Økt fedrekvote

Til tross for massive protester fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene reduserte regjeringen fedrekvoten fra 14 til 10 uker i 2014. Tall fra NAV viser at antallet fedre som tok ut 10 uker permisjon eller mer sank fra 37,2 til 33,1 prosent fra 2015 til 2016.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud mener økning av fedrekvoten er et skritt i riktig retning, men at det er på tide å gå lenger og likestille mor og far som omsorgspersoner. –

Dagens regler diskriminerer menn fordi fars rett til lønnet permisjon er avhengig av mors opparbeidede rettigheter, sier Skjæggerud. Han mener reglene bør endres slik at hver av foreldrene opptjener selvstendig rett til foreldrepermisjon.

– Hvis vi vil ha mer likestilling, må foreldrepermisjonsreglene endres, ikke bare flikke på dagens ordning som har mors aktivitet som utgangspunkt, sier Parat-lederen.

Parat_20171121-94

Ny tannhelsesekretær får millionerstatning

Etter flere seire i Høyesterett og en erkjennelse fra NAV som bekrefter sammenhengen mellom kvikksølveksponering og sykdom, kjemper flere tannhelsesekretærer fortsatt for retten til yrkesskadeerstatning.

Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) og Parat har ved hjelp av advokat Øyvind Vidhammer i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig nå vunnet frem med nok et krav i en kvikksølvsak

. – Gjensidige forsikring må betale den kvinnelige tannhelsesekretæren i overkant av 1,5 millioner kroner i erstatning. Vi har flere lignende saker som fortsatt føres mot forsikringsselskapene, der det forhåpentligvis vil bli truffet avgjørelser innen kort tid, sier Vidhammer.

Leder i ThsF, Gerd Bang- Johansen, er glad for at disse sakene blir løst, men er svært kritisk til forsikringsselskapene som fortsatt nekter å utbetale erstatninger. – Vi spør oss hvor mange ganger selskapene må tape i rettssystemet før disse kvinnene får rettferdighet, sier Bang-Johansen.

Parat_20171121-92

Utryggheten i arbeidslivet øker

Utryggheten i arbeidsmarkedet øker ifølge YS Arbeidslivsbarometer for 2017. Arbeidslivsbarometeret er en årlig analyse av tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv og ble gjennomført for første gang i 2009.

Arbeidslivsbarometeret viser ifølge Berland at organisasjonen oppfattes som viktig, også blant de som ikke er organisert. – Dette er en generell anerkjennelse av at fagforeningene har en viktig rolle i norsk økonomi, sier Berland. Hun sier det samtidig er et tankekors at så mange sier de støtter fagbevegelsen, men velger å ikke organisere seg. – Når færre organiserer seg får også fagbevegelsen mindre innflytelse. Det svekker det unike trepartssamarbeidet vi har utviklet i Norge, sier YS-lederen.

Parat_20171121-91

Globalisering får konsekvenser for Norge

Globalisering av luftfartsbransjen og konsekvenser for Norge og norske ansatte var blant temaene til statssekretær Tom Cato Karlsens besøk på Parats luftfartskonferanse. Regjeringen jobber for tiden med en luftfartsstrategi, og Karlsen trakk opp flere utfordringer for bransjen, som globalisering, bemanning og nye forretningsmodeller.

– Vi ser sterkere internasjonal konkurranse mellom både flyselskaper og lufthavner. Hvordan vi skal innrette rammebetingelsene i en situasjon med et stadig åpnere globalt luftfartsmarked, er blant det vi vil diskutere.

Vi ser også stadig større press på lønninger og arbeidsforhold for ansatte i luftfarten, sier Karlsen. Han viser til økende bruk av innleie, bemanningsbyråer og kreative markedsmodeller.

– Vi vil vurdere tiltak som sikrer at arbeidstakernes rettigheter blir ivaretatt. Dette er en utfordring i en bransje der norske selskaper konkurrerer med selskap fra helt andre deler av verden, som har andre måter å tenke på, sier

Parat_20171121-90

Finansiering av tillitsvalgtkurs i apotek

Farmasiforbundet, Parat og Farmaceutene signerte i slutten av oktober en revidert avtale med Virke om Apotekenes opplysnings- og utviklingsfond (OU-fondet). Avtalen skal sikre et fortsatt godt fundament for kursing av tillitsvalgte i apotek.

Fondet og er bygget opp slik at apotekansatte trekkes en liten sum per måned, og arbeidsgiverne skyter inn det dobbelte. Finansieringen er dermed et spleiselag mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Fondsmidlene fordeles hvert år mellom Farmasiforbundet i Parat, Farmaceutene og Virke. Pengene går i hovedsak til kursing av ledere og tillitsvalgte. Norges Farmaceutiske Forening skriver på sin nettside at satsene i fondet har vært uregulert siden åttitallet, og derfor var overmodne for revisjon.

– Vi fremmet krav om revisjon av avtalen i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2016, sier forhandlingssjef Jon Ole Whist til eget nettsted.