Untitled-2-01

5 gode råd for trygg utleie av bolig

Har du alt en leieboer i kjelleren eller på loftet, eller går du med tanker om å leie ut en nyinnkjøpt byleilighet, alternativt ledig areal i huset du vil tjene penger på? Her er noen gode råd til deg som utleier.

Av: Thore Eithun Helland, advokat i Parat

1. Bruk alltid en standardavtale ved utleie av bolig.

Du bør ikke prøve å sette opp en slik avtale selv, eller la leieboeren gjøre det. Etter norsk rett er en muntlig avtale like bindende som en skriftlig, men i etterkant er det ofte vanskelig å bevise hva som ble sagt. Både Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund har gode standardavtaler for deg som utleier, avtaler som kan lastes ned fra nett og skrives ut.

2. Du bør inngå en tidsbestemt husleieavtale.

Ved utleie av en byleilighet er minstetiden tre år, men dersom du leier ut loft eller kjeller i ditt eget hus, er minstetiden ett år. Bruk minstetiden, så har du leieboeren på prøve en tid. Har du fått den ideelle leieboeren, kan neste avtale være tidsubestemt, det vil si at avtalen varer til den blir sagt opp av en av partene. Du kan leie ut for kortere tid dersom du selv skal fl ytte inn i boligen eller har en annen saklig grunn. Du må huske å informere leieboeren om hvilke regler som gjelder for tidsbegrensning, ellers kan du risikere at avtalen blir tidsubestemt – og leieboeren kan bli værende i mange år.

3. Du må aldri slippe leieboeren inn i boligen før depositumet er betalt eller det er stilt bankgaranti.

Ta så høyt depositum du har anledning til opptil husleielovens grense på seks måneders leie. Summen skal inn på en egen, sperret bankkonto, og leieboeren har rett på renten. Du som utleier må dekke gebyret. Bankene har egne standardavtaler om depositum.

4. Du må huske på å justere leien.

Hvert år kan du kreve at leien blir justert i samsvar med konsumprisindeksen (KPI). En indekskalkulator fi nner du på hjemmesidene til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Du må sende skriftlig varsel til leieboeren minst en måned før du endrer leien. Hvert tredje år kan du justere summen opp til gjengs leie. Gjengs leie er det etablerte leieprisnivået i området for liknende boliger. Bruk en takstmann eller en eiendomsmegler til å fi nne summen. Du må varsle leieren et halvt år før endringen skjer. Du kommer med et skriftlig forslag som leieboeren må akseptere. Dersom dere ikke blir enige, må tingretten avgjøre spørsmålet ved takst. I Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim er det husleietvistutvalget som normalt tar avgjørelsen.

5. Du må ha med en utkastelsesklausul i husleieavtalen.

Har du med en egen bestemmelse om fravikelse (utkastelse), er dette et tvangsgrunnlag som gir deg rett til å gå direkte til namsmannen for å få leieboeren kastet ut dersom husleie ikke blir betalt. Mangler du en slik klausul, må du først få dom i forliksrådet eller vedtak i husleietvistutvalget – og det kan gå lang tid før du får ut leieboeren. I mellomtiden kan sikkerheten i depositumet være brukt opp.

Har du alt i dag problemer med leieboeren din, kan du som medlem i Parat bruke din årlige fritt rettsråd-time til å få gode råd om hva du bør gjøre. Ta kontakt med advokat Th ore Eithun Helland på telefon 952 80 387 eller thore.helland@parat.com.

 

Share Button