parat2-16-59

Utvidet rett til fleksibel arbeidstid

Det regjeringsoppnevnte arbeidstidsutvalget leverte sin rapport i januar, og Parat-bladet omtalte utredningen i forrige utgave. Parat har nå sett nærmere på forslaget som åpner for utvidet rett til fleksibel arbeidstid der deler av arbeidstiden kan legges til kveldstid.

Av: Vetle W. Rasmussen, advokat i Parat

Sentrale forutsetninger for gjennomgangen til arbeidstidsutvalget har vært behovet for å mobilisere mer arbeidskraft og øke fleksibilitet for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Skal kunne jobbe etter klokken 21.00
Dagens bestemmelser om nattarbeid har fram til nå vært et hinder for mange arbeidstakere som i løpet av normarbeidsdagen må hente i barnehage, ønsker å tilbringe mer tid med familien før barna legger seg, eller av andre grunner vil utsette deler av arbeidsdagen til kvelden.

Arbeidstidsutvalget foreslår å endre bestemmelsene om nattarbeid og vil gjøre det lovlig for ansatte med fleksibel arbeidstid å legge deler av arbeidstiden til kvelden. I dagens arbeidsliv innebærer nåværende regler et hinder for at den ansatte kan tilpasse arbeidstiden til sin livssituasjon. Mange har behov eller ønske om å gå tidligere fra arbeid.

På denne bakgrunn foreslår arbeidstidsutvalget at arbeidstakere som ønsker det, kan legge deler av arbeidet til tidsrommet også etter klokken 21.00, men før klokken 23.00, uten at dette skal regnes som nattarbeid. Forutsetningen er at dette skal skje på arbeidstakers initiativ, og baseres på arbeidstakers ønsker og behov. I praksis foreligger det også en slik anledning i dag, men det forutsetter en avtale med tillitsvalgte. Kunnskapen om dette er begrenset, og mange av dem som arbeider hjemme på kvelden, bryter arbeidsmiljøloven.

Parat er positive til en endring som foreslått av arbeidsutvalget og mener den foreslåtte endringen er i takt med flere av våre medlemmers ønske for en mer fleksibel arbeidstidsordning tilpasset deres behov. Ordningen skal med andre ord ikke gi arbeidsgiver anledning til ensidig å forskyve arbeidstiden. En forskyvning av arbeidstiden basert på arbeidsgivers behov skal som tidligere forutsette en avtale med de tillitsvalgte.

Dagens regler for fleksibel arbeidstid
Dagens arbeidsmiljølov gir arbeidstaker rett til fleksibel arbeidstid når det ikke er til vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Fleksibiliteten kan både utøves ved arbeidets daglige plassering, men også for å ha arbeidsintensive perioder i løpet av året, etterfulgt av lengre avspaseringsperioder.

parat2-16-60

Arbeidstiden vil kunne variere innenfor en fastsatt ramme med en etablert kjernetid og kan kombineres med en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Fleksibiliteten begrenses derimot av arbeidsmiljølovens regler om maksimal daglig og ukentlig arbeidstid, se faktaboks. Dersom disse grensene overskrides, vil arbeidet være å anse som overtidsarbeid, med tilhørende krav til overtidsgodtgjørelse. Dagens lov fastsetter at arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 er å anse som nattarbeid, og arbeidstaker kan normalt ikke jobbe inn fleksitid i dette tidsrommet.

Share Button