parat-2016sep-73

Utfordrende bruk av internett

Et utall tjenester på internett gjør livet enklere for de fleste. Universell utforming av nettsider bidrar til at også de 16,6 prosent av befolkningen som ifølge SSB sliter med nedsatt funksjonsevne, kan nyttiggjøre seg tjenester mange ser på som en selvfølge.

Av: Lise Harstad

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) omfatter både blinde, svaksynte og personer med redusert førlighet. Stortinget vedtok allerede i 2008 en universell utforming av IKT-tjenester som en utvidelse av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, men den ble ikke gjeldende før i 2014. Eksisterende løsninger skal være universelt utformet senest fra 1. januar 2021.

Alle IKT-tjenester omfattes av loven
Universell utforming innebærer blant annet bistand ved hjelp av lyd og at tabulator- og shift- tastene kan benyttes for aktivt å flytte seg rundt på siden. Leder for kommunikasjon i Parat, Trygve Bergsland, sier Parats egne nettsider delvis er tilrettelagt for personer med funksjonshemming og ulike språk, men at sidene kan bli bedre.
– Våre nettsider har behov for en opprusting, noe som vil innebære både universell utforming og nytt forbedret design, sier han.

Ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er ikke universell utforming begrenset til websider, men omfatter alle former nettløsninger og automater der innføring av dette ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, og det er ikke mange justeringer som nødvendigvis skal til får å få et nettsted tilpasset.

Bilder og grafikk er viktig, og mange brukere trenger supplerende materiale for å forstå informasjon gitt i tekst. Benyttes bare bilder og illustrasjoner, risikerer avsender derimot å utestenge brukere.

Farger kan være en god meningsbærer som kan gi bedre oversikt og skape assosiasjoner hos den som leser. Samtidig kan farge aldri brukes som den eneste informasjonsbæreren, fordi vi har ulik evne til å oppfatte farge.

Klikkbare objekter må være lett å treffe for brukere med redusert presisjonsevne. Det er også viktig å ha store nok klikkeflater ved bruk av berøringsskjerm, der både størrelse og avstand mellom objektene er viktig.

Utforming og presentasjon av brukergrensesnittet er en viktig del av arbeidet med universell utforming. Viktige objekter og funksjoner må være lett å finne og være tilrettelagt for ulike plattformer og skjermstørrelser.

Relevant og aktuelt innhold er avgjørende for å nå ut med et budskap. Alt unødvendig innhold bør fjernes.

På difi.no finnes flere tips til hvordan man tilrettelegger nettstedet for alle, samt hvordan foreta tester av aktuelle nettsider.

Forbedringspotensial
Difi undersøkte i 2015 nettsidene til 304 selskaper i offentlig og privat sektor for å se om de oppfyller kravene for at flest mulig kan bruke sidene. Offentlig sektor oppnådde i undersøkelsen et gjennomsnittsresultat på 54 prosent av totalt oppnåelige poeng, mens privat sektor oppnådde 49 prosent.

Det er banktjenester på nett som er minst tilgjengelig for ulike brukere. Mediebransjen, og da spesielt store mediehus, scoret sammen med transportbransjen lavt i målingen. Departementene kommer best ut i undersøkelsen.

De vanligste feilene er feil i kodegrunnlaget, mangel på tekstalternativer til bilde og illustrasjoner, feil bruk av lenker og dårlige kontraster.

Share Button