parat2-16-13

Store inntektsforskjeller mellom barnefamilier

De siste årene har inntektsøkningen gått langt raskere i barnefamilier som tjener mye, enn i barnefamilier med svært lave inntekter. Innvandrerbarn er særlig rammet, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Barn med innvandrerbakgrunn fra Somalia, Irak og Afghanistan skiller seg ut ved å være sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen. Barn med bakgrunn fra Somalia står i en særstilling, her tilhørte tre av fire barn en familie med vedvarende lavinntekt i 2014. Det samme gjaldt over halvparten av barna med bakgrunn fra Irak, Syria, Afghanistan og Eritrea.

Share Button