parat3-48

Status i tariffoppgjøret 2016

Parat er representert både i statlige, kommunale og et utall private oppgjør denne høsten. Med unntak av streiken i Gate Gourmet, der man vant fram med kravet om rett til reelle lokale forhandlinger, har årets oppgjør så langt blitt gjennomført uten store konflikter.

Av: Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat

Det er krevende forhandlinger, og den økonomiske situasjonen gir lite forhandlingsrom. Den økonomiske rammen som ble fastsatt gjennom frontfagsoppgjøret, er satt til 2,4 prosent, uten rom for store generelle tillegg utover dette.

Pensjonsspørsmål er utsatt
Avvikene fra frontfagsrammen er å finne innenfor lavlønnsområdene, samtidig gjenstår det å se hva resultatene av lokale oppgjør vil gi. Fasiten får vi imidlertid først når det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene kommer med sin rapport i slutten av februar neste år.

Pensjonsspørsmålene er ikke løst i noen av sektorene. I stedet er det lagt opp til ytterligere utredninger av en rekke spørsmål, herunder om det skal åpnes opp for individuelle pensjonskontoer.

Statlig sektor

Nylig kom YS Stat, LO Stat og Unio i mål med oppgjøret for ansatte i staten etter mer enn fire timers mekling på overtid. Partene ble enige om en økonomisk ramme på 2,4 prosent der den ene halvparten gis som et generelt tillegg til alle, og den andre halvparten fordeles lokalt gjennom forhandlinger i de enkelte etater og virksomheter. Oppgjøret inneholder følgende elementer:

• Et generelt lønnstillegg til alle på 1,15 prosent med virkning fra 1. mai
• Avsetning til lokal pott på 1,5 prosent med virkning fra 1. juli
• B-tabellen bortfaller og erstattes av kronebeløp
• Alle rammer og spenn i lønnssystemet «åpnes» i toppen opp til lønnstrinn 101

I forhandlingene ble man enige om endringer i det lokale forhandlingssystemet som blant annet betyr at partene i den enkelte statlige virksomhet kan avtale generelle justeringstillegg for hele virksomheten. Videre kan partene avtale å delegere forhandlingene ned på lavere nivå i etaten. Dette betyr at partene på virksomhetsnivå nå vil få betydelig mer ansvar for fordelingen av den lokale lønnsmassen.

Akademikerne har på sin side blitt enige med staten om et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 0,5 prosent fra 1. mai, og at det skal føres lokale forhandlinger ute i virksomhetene innenfor en ramme på 2,3 prosent med virkningstidspunkt 1. juli. Dermed har vi i realiteten fått separate hovedtariffavtaler i staten. Én for Akademikerne på den ene siden, og en for YS stat, LO stat og Unio på den andre. For framtiden vil Akademikerne dermed kun forhandle om sin prorata andel av lønnspotten, som i år er 2,3 prosent med virkning fra 1. juli.

Spørsmålet er hva dette kan bety for Parats medlemmer. Tidligere praksis i virksomhetene har vært at Akademikermedlemmene i lokale forhandlinger har fått en større andel av totalt avsatte midler, sammenlignet med hva Akademikernes andel av lønnsmassen skulle tilsi. Dette kan bety at det blir mer til fordeling for Parats medlemmer i tiden framover, men tiden vil vise hvilke utslag dette faktisk vil få.

Det ble ingen endring på pensjon i forbindelse med dette oppgjøret, men Parats ambisjon om et godt og robust pensjonssystem for statsansatte står selvsagt ved lag.

Kommunal sektor

Partene i kommuneoppgjøret kom til en forhandlingsløsning 30. april der YS kommune blant annet fikk på plass en egen stillingsgruppe for fagarbeidere med fagskoleutdanning. Dette gjeldende fra 2017. Parat har hatt dette som et viktig krav gjennom mange oppgjør, og det må derfor betegnes som en viktig seier. Kompetanse vil nå gi uttelling på alle nivåer.

I tillegg er det innført 16-års ansiennitetsstige for alle stillingsgrupper, der det skal foretas en samordning av høyskolegruppene. Det vil gi lik lønn for utdanning av lik lengde, noe som innebærer et solid løft for mange av høyskolegruppene blant Parats medlemmer.

Også oppgjøret i Oslo kommune er ferdig med et generelt tillegg til alle Paratmedlemmer på 2 prosent av årslønnen, men minimum 8 500 kroner. Partene ble også enige om å sette av 0,35 prosent av lønnsmassen til sentrale justeringer senere i år.

Privat sektor

Hotellstreiken
I NHO-området har det så langt i år vært en storstreik blant ansatte i hotellog restaurantbransjen. Mer enn 7000 LO-organiserte i 760 virksomheter streiket i tre uker og vant til slutt fram med kravet om rett til reelle lokale forhandlinger. Parats medlemmer på tilsvarende tariffavtale var enige i de streikenes krav, og 200 ansatte ved flycateringbedriften Gate Gourmet gikk ut i streik fra 19. mai. En opptrapping ville ha omfattet ansatte ved Radisson Blu Hotel i Bodø. Men streiken fant sin løsning 21. mai. Hvorvidt streiken blant Parats medlemmer var en utløsende faktor for den endelige løsningen, er vanskelig å si, men det er ingen tvil om at dette var en viktig faktor, og den handlekraft og innsats som Parat-medlemmene her viste, blir verdsatt.

Kommende meklinger
I skrivende stund er det planlagt mekling på tre oppgjør i NHO-området. Det gjelder oppgjøret for pilotene i SAS der det er fare for streik fra 9. juni. Videre blir det mekling for Parats medlemmer på vekteroverenskomsten og oljetransportavtalen, der det er fare for streik fra henholdsvis 10. og 11. juni dersom partene ikke blir enige i meklingene.

Kommende oppgjør
Det gjenstår noen oppgjør i NHOområdet, blant annet revisjon av funksjonæravtalen og forskningsoverenskomsten. Forhandlingene på disse avtaleområdene skjer i september og oktober. Avtalene omfatter mer enn 3000 av Parats medlemmer. Utover dette er det enkelte avtaler for ansatte i industrien som gjenstår.

I Virke-området gjenstår forhandlingene på tariffavtalen for tannhelsesekretærer i privat sektor, i tillegg til avtalene i HUK-området (helse, utdanning og kultur). Disse avtalene vil bli revidert i august/september. Øvrige oppgjør er ferdigforhandlet.

parat3-49

Spekter-området

A-delsforhandlingen i Spekter-området ga intet generelt tillegg, og lønnstillegg skal dermed framforhandles gjennom B-delsforhandlinger i den enkelte virksomhet. Ved innledningen til fase tre var det brudd i forhandlingene for Parats medlemmer ved flyverkstedet AIM Norway og ved Studentsamskipnaden i Bergen. I begge disse virksomhetene knytter uenigheten seg til endringer i pensjonsordningen. Det er grunn til å tro at begge oppgjørene går til mekling.

I oppgjøret for ansatte i helseforetakene ble partene i A1-forhandlingene enige om å videreføre dagens sosiale bestemmelser for en ny toårsperiode. Resultatet av A2-forhandlingene ga blant annet et generelt tillegg til alle på 9000 kroner fra 1. juli i år. B-delsforhandlinger i det enkelte helseforetak skal være sluttført innen 15. juni.

I Parats forhandlingskalender for 2016, som du finner på parat.com, kan du følge oppgjøret på de ulike tariffavtalene og se om forhandlingene har startet, er avsluttet, eller om oppgjøret har gått til mekling og eventuell streik. Datoer og status blir oppdatert fortløpende.

Du kan også få mer spesifikk informasjon om tarifforhandlingene som gjelder deg og din virksomhet, ved å gå inn på din tariffavtale under «Tariffoppgjøret 2016», eventuelt logge deg inn på «Min side» på parat.com.

Share Button