Status for oppgjør i andre sektorer

Spekter
YS Spekter og Spekter kom 6. april til enighet om resultatet på A-delen. Resultatet er på linje med frontfaget. De lokale parter har nå gjennomført forhandlinger på B-delsoverenskomstene. Resultatene godkjennes deretter i sentrale avsluttende forhandlinger mellom YS Spekter og Spekter. Tidspunktet for forhandlinger på område 10 – Helse er ikke fastsatt, men gjennomføres som regel etter at oppgjøret i stat og kommune er avsluttet.

Offentlig sektor
Oppgjøret for Parats medlemmer i stat og kommune startet 12. april. Forhandlingsfristen er klokken 24.00, 30. april, og en eventuell mekling vil ha frist til klokken 24.00, 26. mai.

Tjenestepensjon er for offentlig sektor et av de store og vanskelige temaene ved årets oppgjør. Det forventes at partene blir enige om overordnede rammer og prinsipper for framtidig tjenestepensjon både i stats- og kommuneoppgjøret.

I kommunal sektor vil Parat konsentrere seg særskilt om områder knyttet til justeringer og utjamninger mellom ulike ansiennitetsnivåer, etter at man i mai 2015 gikk over fra minstelønnsnivåer til et garantilønnssystem. I tillegg er det fremmet krav om økning av lønnen for fagarbeidere sammenlignet med ufaglærte.

Når det gjelder lønn, er det for Parats medlemmer i staten blant annet fremmet krav om generelt tillegg samt utjamning av etterslepet i forhold til industrifunksjonærer. I tillegg kreves det avsetning til lokale forhandlinger.

Følg utviklingen på parat.com
I Parats forhandlingskalender for 2016 som du finner på parat.com, kan du følge oppgjøret på de ulike tariffavtalene og se om forhandlingene har startet, er avsluttet, eller om oppgjøret har gått til mekling og eventuell streik. Datoer og status blir oppdatert løpende og så snart de er fastsatt. Du kan få mer informasjon ved å gå inn på din tariffavtale under «Tariffoppgjøret 2016» eller ved å logge deg inn på «Min side».

Share Button