Untitled-10

Sentrale oppgjør i havn

De sentrale forhandlingene er i havn i årets mellomoppgjør. Det innebærer at partene normalt kun forhandler om kroner og øre, og ikke om andre bestemmelser i tariffavtalene.

Av: Vetle Daler

YS forhandler samordnet også i privat sektor. Det vil si at YS forhandler med hovedorganisasjonene på arbeidsgiversiden (NHO, Virke, Spekter, KS og staten) på vegne av alle forbundene.

NHO-oppgjøret, herunder lønnsoppgjøret for konkurranseutsatt industri, «frontfaget », legger rammen for resten av årets lønnsoppgjør. Denne rammen er på 2,4 prosent, inklusiv overheng og forventet glidning. Rammen vil være retningsgivende for lønnsveksten i øvrige sektorer og avtaleområder.

Når de sentrale forhandlingene er sluttført, skal det gjennomføres lokale forhandlinger i en rekke virksomheter. Noen av disse er ferdige, andre ikke. For full oversikt, se parat.com

Untitled-11

RESULTATENE FRA DE SENTRALE FORHANDLINGENE

NHO:
I NHO gis det 50 øre per time i generelt tillegg.

Oppgjøret har også en lavlønnsprofil, med et ytterligere tillegg på 1,50 kroner per time (totalt 2 kroner) til Parats medlemmer på følgende overenskomster: Riksavtalen, renholdsoverenskomsten, industrioverenskomstens TEKO-del samt enkelte bedriftsinterne avtaler. Tilleggene gis med virkning fra 1. april.

– Vi har bidratt til et ansvarlig oppgjør ved å ta hensyn til den konkurranseutsatte industrien. Dette til tross for at lønnsveksten var vesentlig lavere enn prisveksten i 2016, et år der mange fikk redusert kjøpekraft, sier Vegard Einan, som er nestleder i Parat og leder for YS Privat.

Virke:
I Virke gis det ikke et generelt tillegg, men det er avtalt et lønnstillegg på 50 øre per time til følgende tariffavtaler: Begravelsesbyråavtalen, overenskomst for IKT- og serviceelektronikkbransjen, overenskomst for ansatte i NKI, kranoverenskomsten og verkstedsoverenskomsten.

Medlemmer som tilhører farmasiavtalen og landsoverenskomst for kinoer får to kroner per time.

For medlemmer i studentsamskipnader er det satt av én prosent til lokale forhandlinger.

Alle minstelønnssatsene (inkludert ungdomssatsene) er som følge av økning av garantisatsene økt med 2,75 kroner per time på funksjonæravtalen og reiselivsavtalen.
– Resultatet av det sentrale oppgjøret betyr at de fleste av våre medlemmer får økt kjøpekraft. Vi har dermed nådd målet med oppgjøret, som var å opprettholde eller forbedre kjøpekraften, sier forhandlingsleder Vegard Einan.

Han har samtidig forventninger om gode lokale forhandlinger i mange av virksomhetene.

KS (kommuner og fylkeskommuner):
• Sentralt lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1.7.2017
• Lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere. To prosent lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1. juli 2017.
• Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, herunder innføring av nytt garantilønnsnivå for fagarbeidere med fagskolepoeng (60 studiepoeng). Virkningsdato 1. juli 2017.
• Lokale forhandlinger: Det settes av 0,9 prosent til lokale forhandlinger per 1. august 2017. Forhandlingene gjennomføres innen 15. oktober 2017.
• Fagarbeidere med tilleggsutdanning på fagskole av minst ett års varighet (eller 60 studiepoeng) blir fra 1. juli 2017 innplassert i en egen stillingsgruppe i det nye garantilønnssystemet. Det kan gi ansatte i denne gruppen et lønnstillegg på 20 000 kroner.

Staten:
Et generelt tillegg på alle lønnstrinn på 0,33 prosent med virkning fra 1. mai. 2017.
• Avsetning til lokale forhandlinger på 0,8 prosent av lønnsmassen med virkning fra 1. juli 2017. De lokale forhandlingene skal være gjennomført innen 31. oktober 2017.
• Et tillegg som innebærer ett lønnstrinn til alle som befinner seg i lønnsramme 02, 03 og 04. Dette gjelder blant annet fullmektig, førstefullmektig, sjåfør, betjent, tekniker, teknisk assistent, kokk, førstekokk, renholdsbetjent, renholder og sikkerhetsbetjent.

Parats forhandlingsleder i statsoppgjøret, Unn-Kristin Olsen, sier at dette er et resultat medlemmene kan være fornøyd med.
– Vi opprettholder kjøpekraften gjennom et generelt tillegg til alle, og har sikret reallønnsvekst for store deler av medlemsmassen gjennom en avsetning på 0,8 prosent til lokale forhandlinger. Vi er også godt fornøyd med at YS Stat fikk gjennomslag for sitt krav om et generelt tillegg til alle, sier hun.

Spekter:
Alle i Spekter får et lønnstillegg på minst 975 kroner per år. I tillegg får alle medlemmer med grunnlønn på 407 265 kroner eller mindre et ytterligere lønnstillegg på 2 925 kroner per år.

Slik foregår mellomoppgjøret 2017

Sentrale forhandlinger
YS, Parats hovedorganisasjon, forhandler med NHO, Virke, staten, og KS (kommuner og fylkeskommuner). Her deltar Parats sentrale politikere, rådgivere og forhandlere fra Parats sekretariat.

Lokale forhandlinger:
Det forhandles også i den enkelte virksomhet, der hovedtillitsvalgte og lokale tillitsvalgte forhandler med virksomhetens ledelse. Her bistår Parat med muntlig og skriftlig rådgiving fra Parats forhandlingsavdeling og regionavdeling.

Share Button