Parat_20171121-77

Rett til utdanningspermisjon

Skulle du ønske du hadde mer utdannelse, eller kanskje en helt annen jobb eller et annet yrke? Det er fullt mulig å oppnå dette målet samtidig som du beholder jobben du har i dag. På visse vilkår har alle en lovfestet rett til permisjon fra jobb i inntil tre år for å ta mer utdanning.

Parat registrerer manglende kunnskap eller misforståtte rettigheter til utdanningspermisjon. Ved å kjenne sine rettigheter vil flere få mulighet til å ta den utdannelsen man har krav på.

Alle typer ansatte

Retten til utdanningspermisjon gjelder uavhengig av om man er i fast eller midlertidig ansatt, hel- eller deltidsansatt, jobber i privat eller offentlig virksomhet, om virksomheten er stor eller liten og om man er ung eller gammel.

Utdannelsen behøver ikke være relevant eller nødvendig for den jobben du har i dag. Det holder at utdanningen er relevant for arbeidslivet generelt. Utdanningspermisjonen kan brukers til alle typer organisert etter- og videreutdanning så lenge den er arbeidsmarkedsrelevant. Dette innebærer at du kan ta permisjon for å utdanne deg til noe helt annet enn det du jobber med i dag. For arbeidstakere som ikke tidligere har fullført grunnskole eller videregående opplæring, vil dette alltid gi rett til permisjon uavhengig av om det er yrkesrelatert.

Høyere utdanning for seg selv og samfunnet

Hensynet bak reglene om utdanningspermisjon er å styrke utdanningsnivået i samfunnet generelt, i tillegg til å møte arbeidslivet og den enkeltes behov for økt kompetanse og omstillingsevne. Tanken er at på sikt vil dette komme den enkelte virksomhet til gode.

Alle arbeidstakere som har vært i arbeidslivet i minst tre år, og som har vært ansatt hos samme arbeidsgiver de siste to årene, har som hovedregel rett til utdanningspermisjon i inntil tre år. Lovfestet fravær, som for eksempel permisjon ved fødsel, adopsjon eller militærtjeneste, trekkes ikke i beregningen av ansettelsestid hos arbeidsgiver.

Arbeidstaker har krav på flere utdanningspermisjoner i løpet av arbeidslivet. Det må gå minst ett år fra forrige permisjon begynte, og minst dobbel så lang tid som den forrige permisjonen varte, før du har krav på ny utdanningspermisjon. For eksempel vil man måtte vente fire år etter en permisjon på to år. For korte permisjoner må det uansett gå et år, med mindre arbeidsgiver samtykker til permisjon. Kurs på under én måned er unntatt fra disse reglene.

 Heltid og deltidsutdanning

Bestemmelsen gir rett til både heltids- og deltidspermisjon, slik at det skal være mulig å kunne kombinere arbeid og utdanning.

Utgangspunktet er at du kan ta utdanningspermisjon når du selv ønsker det, men arbeidsgiver må ha mulighet til å tilpasse og planlegge driften og personalmessige forhold på en tilfredsstillende måte. Du må skriftlig varsle arbeidsgiver så tidlig som mulig om at du ønsker utdanningspermisjon. Varselet skal inneholde opplysninger om utdanningens faglige innhold, varighet og eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjon. For utdanning utover grunnskole eller videregående opplæring, må yrkesrelevans begrunnes. Arbeidsgiver skal svare snarest mulig og senest innen seks måneder, for permisjoner under seks måneder gjelder kortere svarfrister.

Dersom arbeidsgiver ikke gir utdannelsespermisjon, er det opprettet en egen tvisteløsningsnemnd der man kan bringe inn uenighet om vilkårene for permisjon er oppfylt. Saken må sendes inn så snart som mulig og senest fire uker etter at man har mottatt avslag på permisjon fra arbeidsgiver.

Den lovfestede retten til utdanningspermisjon gir kun rett til fri fra jobb, ikke rett til lønn. For statsansatte og kommunalt ansatte gjelder egne regler som gir fri med lønn både for lesedager og eksamen, også for utdannelse som ikke er jobbrelevant. Permisjon kan også gis med lønn for nødvendig utdanning. Etter permisjonen har du rett og plikt til å komme tilbake på jobben, med de arbeidsvilkårene som fremgår av arbeidsavtalen din. Det kan ikke avtales bindingstid, med mindre arbeidsgiver helt eller delvis betaler for utdannelsen eller lønner arbeidstaker under permisjonen. Rett til utdanningspermisjon er beskrevet i arbeidsmiljølovens paragraf 12-11.

Share Button