4

Opprydding i pensjonsjungelen

Den norske pensjonsjungelen virker så ugjennomtrengelig at selv Tarzan hadde hatt sine utfordringer med å finne frem. Ifølge Fafo-forsker Jon Hippe har imidlertid ansatte i private bedrifter langt bedre pensjonsordninger enn hva statsansatte har.

Av Sverre Vidar Bjørnholt

Hippe sier at historisk sett har forskjellen i pensjon mellom offentlig og privat sektor vært at de offentlig ansatte har hatt en lavere lønn og en bedre pensjonsordning, mens for de privat ansatte har det vært omvendt. – Slik er det ikke i dag, sier Fafo-forskeren, som beskrev pensjonsutfordringene under et frokostmøte i regi av tankesmien Agenda.

Sjekk egen pensjon

Har du sjekket hvor du befinner deg i pensjonslandskapet? Hvis ikke, så bør du gjøre det. For der er det klare vinnere og tapere. Dagens bilde er at gapet mellom pensjon i offentlig og privat sektor er tydeligere. Regnemesterne sier at du som er i offentlig sektor kan bare regne med drøye halvparten av lønna i pensjon. Vinnerne er store grupper i privat sektor som kan stå igjen med opp mot 70 prosent, kanskje også enda mer, av lønn når pensjonistårene setter inn.

Jobber du i en privat bedrift med AFPordning og i tillegg har en god tjenestepensjon, så ligger du godt an. Det gjør også de eldste, de som ikke rammes av levealdersjusteringen.

De store skillet

Pensjonsrådgiver Birger Myhr i Pensjonseksperten er ikke i tvil om hvor det største skille går mellom pensjon i offentlig og privat sektor.

– Det store skillet mellom det offentlige, enten det er stat eller kommune, og privat sektor er at det ikke lønner seg for offentlig ansatte å stå i arbeide utover 62 år, mens du i privat sektor tjener godt på et lengre arbeidsløp, sier Myhr.

Dette skyldes at privat sektor fikk sin pensjonsreform i 2008, mens offentlig sektor er blitt hengende etter fordi ikke noe er skjedd.

Fafo-forsker Jon Hippe

– I privat sektor lønner det seg å jobbe et år eller mer ekstra, men det gjelder nødvendigvis ikke offentlig sektor.

Der spiser du nemlig av den offentlige AFPpensjonen ved å utsette arbeidsslutt, sier pensjonsrådgiver Myhr.

Man må dessuten ta med i betraktningen at langt fra alle innen privat sektor hører til en AFP-bedrift. Det gjør at det i privat sektor er store sprik i pensjonsutbetalingene.

Noen får utbetalinger rundt 80 prosent av tidligere lønn, mens de uten AFP-ordning må nøye seg med ned mot 50 prosent av opprinnelig lønn. Snittet ligger ved omtrent 66 prosent av sluttlønn.

Harmonisering av AFP og tjenestepensjon

Mange eksperter mener at den beste løsningen ligger i å harmonisere AFP i Folketrygden og Tjenestepensjonen og at alle arbeidstagere knyttes til denne ordningen.

Det vil gjøre hele pensjonssystemet enkelt og ubyråkratisk, men langt fra alle slutter seg til den oppfatningen og ønsker heller mer moderat tilknytning mellom det offentlige og det private. Det kjempes om opparbeidede rettigheter og ulike syn på hvordan den økonomiske belastningen skal fordeles. Folketrygden fyller 50 år i år.

I 1967 var det åtte prosent av befolkningen som var pensjonister. I dag, femti år senere, er 17 prosent av befolkningen pensjonister. Og i 2021 er det ventet at vi her i landet vil passere en million alderspensjonister. Det er NAV som presenterer disse regnestykkene. Mange mener at vi står ved et veiskille.

Noe skjedde allerede gjennom pensjonsreformen, mens de aller fleste mener at vi bare er halvveis i reformarbeidet. Privat og offentlig sektor må nærme seg hverandre på et eller annet vis.

 

Parat_20171121-87

En jungel

For tiden er det en jungel der ute i pensjonslandskapet. Alle mener at noe vil skje, men ingen har noen fasit. Spådommer er det mange av. Nå er det opp til partene i arbeidslivet, sammen med politikerne, som må diskutere seg fram til hva som skal bli fremtidens pensjonssystem. Kanskje noe som skal leve i flere tiår framover. Det er ikke noe enkelt regnestykke å finne den økonomiske forskjellen mellom privat, kommunal og statlig pensjon. Til det er det veldig mange enkeltstående ordninger og andre spesielle forutsetninger som gir individuelle utslag. – Nei, et slikt regnestykke er ikke enkelt og vil aldri bli helt korrekt, sier rådgiver Myhr.

Samordningsslit

Fafo-forsker Hippe og andre pensjonseksperter, også rådgiver Myhr, er av den oppfatning at noe må gjøres med den offentlige pensjonsordningen.

Ingen av dem har imidlertid noe krystallklart svar på hva som må til for å få en bedre samordning av privat og offentlig sektor.

På Agenda-møtet påpeker Hippe store interessemotsetninger som et hinder for å forenkle dagens pensjonsordning. Partene i arbeidslivet har sittet ved forhandlingsbordet uten å nå fram til en felles forståelse om hva som bør skje.

– Jeg synes er godt eksempel er offentlig sektor, der det er klare skiller og svært tydelig hvor sterke, ulike interesser sliter med å samordnes.

Det er ingen tvil om at for eksempel ansatte i omsorgsyrker ønsker å gå ut av arbeidslivet på et tidligere tidspunkt enn for eksempel en professor eller lege. For en offentlig ansatt i omsorgsyrket ligger det ikke noe økonomisk motiv i å fortsette arbeidslivet utover 62 år. For andre kan interessen

Share Button