Parat_5_13_hiresl2

Mobbing gir frafall i skolen

Forskningsleder Cecilie Høj Anvik ved Nordlandsforskning roper et varsku når det gjelder mobbing i barne- og ungdomsskolen. Nye forskningsresultater tyder på at mobbing er en viktig medvirkende årsak til at unge dropper ut av videregående skole og ikke får fullført grunnutdanningen.

Av: Caroline M. Svendsen, foto: Anette Andresen

– I utgangspunktet var vi ikke så oppmerksomme på at mobbing kunne være et problem i  denne sammenhengen, men underveis i studien kom mobbing veldig klart frem som en  medvirkende årsak til at unge dropper ut av videregående skole, forklarer hun.

Det samme ser ut til å gjelde i Sverige og Danmark, ifølge forskning som er blitt utført der, opplyser forskeren. Det kan derfor se ut til at mobbing er i ferd med å bli et nordisk problem.

Ungdomsstudie

Parat_5_13_hiresl1
Cecilie Høj Anvik hadde sammen med kollega Annelin Gustavsen i 2012 hovedansvaret for  rapporten «Ikke slipp Meg» – Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Her  gjennomførte forskerne en studie blant unge som har erfaring med sårbare livssituasjoner,  hvor tema har vært psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid.
– Nå skulle jeg gjerne hatt et forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i og som undersøker  mobbing i oppveksten, og hvordan det virker inn på barn og unges livssituasjon, særlig med  tanke på sosial trygghet, tilknytning til jevnaldrende, faglig orientering og frafall. Jeg ønsker å søke støtte til det, sier hun.

I løpet av 2013 har problematikken rundt frafall fra videregående skole blitt stadig mer   diskutert blant politikerne og i utdanningssektoren. Dermed er disse forskningsresultatene   fortsatt aktuelle.

I Norge dropper nå tre av ti elever ut av videregående opplæring. I mer enn halvparten av  tilfellene tilskrives frafallet psykiske helseproblemer, og mobbing ser altså ut til å stå sentralt her. I et nordisk perspektiv har Norge også et høyere frafall fra videregående skoler enn de  andre nordiske landene.
– For mange av de unge vi snakket med i forbindelse med rapporten, sa det plutselig stopp da de kom til videregående skole og de droppet derfor ut. Da vi begynte å lytte til fortellingene deres, oppdaget vi at mange var blitt svært preget av det de opplevde som barn og ungdom.  Mange av disse historiene rommet samme problematikk, sier hun.

Mobbing og ensomhet var  sentrale elementer i disse fortellingene, selv om forskeren understreker at årsakene til frafallet  er sammensatte. Når det gjelder spørsmålet om hvordan slik mobbing best kan forebygges,  peker forskeren på at det handler om å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge.
– Voksne bør være til stede på barn og unges arenaer. I tillegg tror jeg helsesøstre kan gjøre en  stor jobb, påpeker hun.

De siste årene har imidlertid mange skoler opplevd at helsesøsterstillinger kuttes eller blir sterkt redusert.
– Det viktigste er nok at barn og unge opplever at de har et trygt og godt læringsmiljø, avslutter  Cecilie Høy Anvik.

Share Button