Untitled-20

Klart for mellomoppgjør

Man skiller mellom mellomoppgjør og hovedoppgjør. Hvert andre år er det hovedoppgjør, hvor både lønn og tariffavtalene forhandles. Året imellom hovedoppgjørene forhandler man normalt bare om lønn, og i 2017 er det klart for et slikt mellomoppgjør.

Av: Turid Svendsen, forhandlingssjef og advokat i Parat

I hovedoppgjørene forhandles normalt hver tariffavtale for seg, mens året imellom to hovedoppgjør, slik som i år, forhandles i de aller fleste tilfeller lønnsspørsmålet i et såkalt samordnet oppgjør.

I praksis betyr dette at størrelsen på lønnstilleggene avtales mellom hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden på vegne av alle forbund og deres tariffavtaler.

De fleste tariffavtaler utløper om våren, og nesten alle tariffavtaler i bedrifter som er medlem av NHO, Virke eller Spekter, utløper 31. mars. Unntaket er helseforetakene. I de øvrige tariffområdene utløper de fleste tariffavtalene tidligst 30. april. Det gjelder blant annet hovedtariffavtalene for ansatte i stat- og kommunesektoren. Mellomoppgjøret forhandles «på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår.» – slik det er beskrevet i tariffavtalene mellom partene.

Det er frontfaget (konkurranseutsatt industri) og resten av privat sektor innenfor NHO-området som forhandler først. Deretter følger øvrige avtaleområder i privat og offentlig sektor.

Samordnede oppgjør kan, etter avtale mellom partene, kombineres med etterfølgende bransje- og forbundsvise tilpasningsforhandlinger. Disse forhandlingene er som oftest underlagt de rammene som er gitt under det samordnede oppgjøret som har funnet sted i forkant.

I praksis betyr dette at størrelsen på lønnstilleggene avtales mellom hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden på vegne av alle forbund og deres tariffavtaler.

Untitled-21
I Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), som Parat er en del av, er forhandlingsfullmakten i privat sektor delegert til det vi kaller YS Privat. YS Privat ledes av Vegard Einan, som også er nestleder i Parat.

Vegard Einan og spesialrådgiver Kjell Morten Aune er henholdsvis politisk og administrativ sektoransvarlig i Parat. De utgjør, sammen med forhandlingssjefen, Parats representanter i YS/YS Privats forhandlingsutvalg.

De aller fleste mellomoppgjør ender med forhandlingsløsning. Men dersom partene ikke kommer til enighet, kan avtalene som er omfattet av oppgjøret, sies opp med 14 dagers varsel. I så fall går oppgjøret til mekling. Dersom meklingen ikke fører frem, kan det bli streik.

Viktige datoer for mellomårsoppgjøret 2017:
16. februar: Hovedstyremøte i Parat, som vedtar overordnet tariffpolitisk dokument for oppgjøret 2017.
20. februar: Foreløpig rapport med tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). TBU er et statlig utvalg som beregner pris-, lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge.
23. februar: LOs representantskap vedtar retningslinjer for oppgjøret.
28. februar: YS’ inntektspolitiske konferanse med representantskap vedtar retningslinjer for oppgjøret.
6. mars: Oppgjøret starter (NHO).
7. mars: Parats tariffkonferanse.
9.–10. og
13.–14. mars: Forhandlinger YS/LO – NHO.
16.–17. mars: Forhandlinger YS/LO – Virke (alternativt 3.–4. april dersom det blir mekling som følge av NHO-forhandlingene).
4. april: Forhandlingsstart Spekter-området.
24. april: Forhandlingsstart med kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon (KS), med forhandlingsfrist 1. mai.
20. april: Forhandlingsstart i staten (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) med eventuell mekling 18.–20. mai.

Med forbehold om endringer. Oppdatert tariffkalender finner du på parat.com

Share Button