Untitled-5

Interessant og krevende grisejobb

Ansatte i Mattilsynet har sin faste arbeidsplass ved Norturas slakteri ved Tønsberg. Deres jobb er å sørge for at lover, forskrifter og annet regelverk overholdes. Hver dag kontrolleres hundrevis griser.

Av: Vetle Daler

Ole Kristian Bakstevold (52) er kjøttkontrolltekniker og førsteinspektør ved slakteriet.
– Det er ganske spesielt, det vi driver med. Du kan ikke være redd for blod hvis du skal gjøre denne jobben, sier Bakstevold.

Blod og svin
Totalt sju teknikere og veterinærer fra Mattilsynet har sin faste arbeidsplass ved slakteriet.
– Det viktigste Mattilsynet gjør, er å kontrollere at avlivingen foregår humant, og at dyra ikke føler smerte. Vi har også ansvaret for å påse at de ansatte følger hygieneregler og arbeidsrutiner, sier Bakstevold.

Untitled-6

 

 

 

 

 

I den store slaktehallen er den en markant, men overraskende svak lukt av blod og svineskrott. Før grisene kommer på rekke og rad inn i slaktehallen, har de blitt avlivet og skåldet. Før og under selve avlivingen er det veterinær som utfører kontrollen. Det skal alltid være veterinær til stede på anlegget ved slakting.
– På mange måter er det vi som lærer opp veterinærene i det praktiske, mange av dem kommer rett fra skolen og har ikke erfaring fra slakteri, sier Bakstevold.

Når dyra er avlivet, tar Bakstevold og de andre kjøttkontrollteknikerne over. I slaktehallen fjernes innvoller og innmat, grisene deles i to og går videre til skjæring i skjærehallen. Det er i slaktehallen at kjøttkontrollteknikerne fra Mattilsynet bruker mest tid.
– Vår oppgave her er å godkjenne dyra til menneskemat, med mindre noe avviker fra det normale. Da må vi tilkalle veterinær, som avgjør om dyret er uegnet for menneskemat, sier Bakstevold.

Untitled-8

 

 

 

 

 

Hvert dyr kontrolleres
Midt på slaktelinja står Ragnar Andersen og Anne Gro Larsen-Engelund, to av Mattilsynets ansatte ved slakteriet.
– Det er ikke mange som vet at vi kontrollerer hvert eneste dyr som slaktes, sier Larsen-Engelund.

Untitled-7

 

 

 

 

 

Bakstevold sier de sender inn bekymringsmelding dersom de finner graverende tilfeller, for eksempel der dyra har større skader.
– Våre kolleger reiser da ut samme dag eller dagen etter får å utføre tilsyn med den aktuelle svineprodusenten, sier Bakstevold.

Mens Parat-bladet er på besøk, må en gris kasseres på grunn av sykdom, noe som avdekkes på slaktelinja.
– Vi finner stadig små avvik, men det er ikke så ofte at et helt dyr må kasseres, sier Bakstevold.

Røff humor
De tre inspektørene skryter av miljøet ved slakteriet.
– Vi har et godt arbeidsmiljø, med lavt sykefravær og en spøkefull tone med litt røff humor, sier Bakstevold.

Larsen-Engelund mener humor må til for å overleve i jobben.
– Det kan være tøft å jobbe lange økter blant blod, innvoller og griseskrotter i en endeløs rekke. At dyra har vært levende bare minutter før de kommer inn i hallen, tenker man ikke så mye over, sier Andersen.

Han mener det på mange måter er lettere å forholde seg til døde dyr, fremfor levende.
– Respekt for liv er viktig, men vi står ikke med tåre i øyekroken her i slaktehallen. Å se døde dyr, blod og innvoller er en del av jobben, sier Andersen.

Slakter 180 dyr i timen
Til Nortura-anlegget i Tønsberg kommer griser fra hele Østlandet, og hver dag slaktes mellom 850 og 1200 dyr. Vegg i vegg med slakteriet ligger Norges største pølsefabrikk, der det også produseres store mengder leverpostei.
– I slakteriet jobbes det tre økter hver dag, og på det meste slaktes 180 griser i timen, sier Bakstevold.

Untitled-9

 

 

 

 

 

Tidligere ble det også slaktet storfe og sau i hallen. Den produksjonen er flyttet til andre slakterier, som følge av rasjonaliseringen og effektiviseringen de siste årene.
– Jeg savner storfe og sau, det førte til mer variasjon i arbeidet, sier Bakstevold.

Utdøende rase
Både antall ansatte i Mattilsynet og antall kjøttkontrollteknikere har falt de siste årene.
– Årsakene er blant annet at antall slakterier går ned, og at kontrolloppgavene blir mer og mer overlatt til bedriftene selv. Mattilsynet baserer seg i større og større grad på stikkprøvekontroll, noe som blant annet er innført der det slaktes fjærkre og produseres hvitt kjøtt, sier Bakstevold.
Bakstevold er skeptisk til kun stikkprøver og sier det er en helt annen kontroll som utøves i Tønsberg.
– Alle de ansatte ved slakteriet jobber på akkord. Tempoet er større enn før, og behovet for tilsyn og kontroll øker. På den annen side er Nortura veldig opptatt av å ha god kontroll og lager egne regler som ofte er strengere enn myndighetenes, sier Bakstevold.

Dirigent
Utviklingen har ført til at arbeidsoppgavene til inspektørene fra Mattilsynet har endret seg. Mens kjøttkontrollteknikerne tidligere gjorde mer manuelt arbeid med kniven, er det i dag mer observasjon som er hovedoppgaven.
– Det er litt synd at vi bruker kniven mindre enn før. Nå fungerer jeg mer som dirigent og kontrollør, noe som er til frustrasjon for enkelte. Jeg ser at folk strammer seg opp når jeg kommer inn. Jeg er ikke her for å få venner, men for å følge lover og forskrifter. Samtidig møter jeg mange hyggelige mennesker i jobben, sier Bakstevold.

Han sier god kommunikasjon er viktig, og at han som inspektør ikke er ute etter å «ta» personer, men først og fremst å avdekke systemfeil. Ifølge Bakstevold er det stor forskjell på avliving av dyr før og nå.
– Det er blitt så bra, det er en helt annen hverdag på slakteriet nå enn tidligere. Det er strengt, og vi har derfor få store avvik, sier han.

Fakta om Mattilsynet
Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann. Mattilsynet skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Tilsynet har også oppgaver når det gjelder kosmetikk og legemidler, og tilsyn med dyrehelsepersonell.

Untitled-10

 

 

 

 

 

 

Mattilsynets roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettlede om regelverk, føre et risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. De skal gi faglige råd til Landbruksog matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Mattilsynet har 1345 ansatte, og mange av disse er medlemmer i Parat.

Kilder: mattilsynet.no, Forvaltningsdatabasen

Slakter og kontrollør
Ole Kristian Bakstevold er utdannet slakter med svennebrev og har vært i bransjen siden 1982. – Etter 13 år som slakter tok jeg videreutdanning til kjøttkontrolltekniker, og nå har jeg vært i kjøttkontrollen siden 1990, sier han.

Den gang Bakstevold begynte i kjøttkontrollen, var tilsynet kommunalt, deretter interkommunalt, før staten tok over ved etableringen av Mattilsynet 2004. Bakstevold avslører samtidig at han også har en bijobb. – Ja, jeg driver med honning og har 200 bikuber hjemme i Holmestrand. Inspektørjobben er egentlig bare hobbyen min, humrer Bakstevold.

Share Button