Untitled-8

Dårligere livskvalitet etter statlig flytting

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fikk i 2010 utarbeidet en evalueringsrapport etter «den store statlige flyttesjauen» i 2003, som lister opp noen aktuelle punkter:

• Bare et lite fåtall av de 815 ansatte fortsatte hos sin gamle arbeidsgiver og ble med på flyttelasset, da det i 2003 ble besluttet å flytte syv statlige tilsyn ut av Oslo innen 2007.
• Blant dem som sluttet, mener mange (62 prosent) at flyttingen virket negativt inn på livssituasjon og trivsel.
• Nærmere halvparten mener at flyttingen virket negativt inn på karrieren og deres private økonomi.
• Ca. 25 prosent er likevel tilfredse, både med egen karriere, nåværende arbeidsinnhold og lønn. De under 50 år er mer tilfredse enn de over 50.
• 15 prosent mener at livssituasjonen og trivselen er blitt bedre etter at de sluttet. Pendleravtaler og lønnstilskudd har spilt en rolle for å få ansatte til å bli værende lenger i tilsynene.
• Kompetansekartlegging og karriereplanlegging ble tilbudt alle og er det tiltaket som flest mener har hatt en viss innvirkning på dem selv.
• Rekken av andre virkemidler for å få folk i arbeid, som for eksempel «outplacement» (aktiv jobbsøking med lønn), lønnskompensasjon til ny arbeidsgiver, hospiteringsordning og avgangskontrakt med studiestøtte, har generelt hatt mye mindre innvirkning.
• Omstillingsvirkemidlene har i stor grad vært individuelt innrettet. Etter forhandlinger med de tillitsvalgte har arbeidsgiver avgjort hvilke virkemidler som er nødvendige, og hvem som får tilbud om hva. Mange av de ansatte mener denne prosessen både var vilkårlig og rommet forskjellsbehandling.
• Over 80 prosent av de spurte mener at utføringen av arbeidsoppgaver i deres tilsyn ble skadelidende som følge av flyttingen.
• Mange er også svært kritiske til vedtaket og mener at det har medført store samfunnsøkonomiske kostnader og omfattende menneskelige belastninger.
• Flere har i kommentarer uttrykt tvil om motivet for flyttingen. De mener det ville ha vært mer ryddig å si rett ut at målet var distriktspolitisk.

Kilde: Difi-rapport 2010:10 Statstilsette i omstilling

Rapporten til Difi tar for seg de menneskelige sidene ved utflyttingen og har fått langt mindre oppmerksomhet enn en evalueringsrapport fra Asplan Viak, utgitt i 2009, som i hovedsak vurderte de regionale, organisasjonsinterne og faglige virkningene av flytteprosessen. Også Asplanrapporten konkluderte forøvrig med at flyttingen i all hovedsak hadde negative konsekvenser på de områdene som ble kartlagt.

Share Button