Category Archives: Aktuelle bøker

Parat_20171121-54

Interessetvist og arbeidskamp

Boken er en innføring i kollektiv arbeidsrett. Forfatterne følger en interessetvist om tariffavtale fra oppsigelse av avtalen, gjennom forhandlinger, plassoppsigelse, mekling, tvungen mekling, plassfratredelse, streik eller lockout, avstemminger og fram til ny avtale. Historien og rettspraksis blir beskrevet på en grundig måte, som bør kunne gi leseren gjenkjennelighet og innsikt. Kilde: Gyldendal

Parat_20171121-55

Permittering, nedbemanning og sluttpakker

Dette er en håndbok i omstillinger og endringsoppsigelser. Forfatteren går igjennom permittering, nedbemanning og sluttpakker skritt for skritt med huskelister og praktiske eksempler. Det gis råd for hvordan prosessen skal gjennomføres og med forslag til hvordan tillitsvalgte og verneombud kan bringes inn. Et eget kapittel som beskriver når endringsoppsigelser er anvendelig, gir informasjon om dette mangelfullt behandlede emnet. Forlag: Cappelen Damm

Parat_20171121-56

Klima, uår og kriser i Norge

Boken gir en utførlig fremstilling av klimaendringer og uværsperioder i Norge gjennom de siste 1000 år, og ser på hvordan dette har påvirket befolkningen til ulike tider. Forfatteren trekker veksler på et variert og til dels lite kjent kildemateriale, som inkluderer både naturvitenskapelige målinger, kirkebøker og litterære beskrivelser.

I sentrum for fremstillingen står «klimatiske sjokk» av en viss varighet som førte til alvorlige kriser av både økonomisk og menneskelig art. Forlag: Cappelen Damm

23

Norsk politikk

Boken forsøker å gi grunnleggende innsikt i hvordan det norske politiske systemet er bygget opp, og hvordan det fungerer. Den setter dagens system inn i et historisk perspektiv samtidig som den sammenligner det norske demokratiet med hvordan demokratier organiseres i andre land.
Boken er delt i tre, der del én beskriver den historiske utviklingen av det norske demokratiet. Del to tar for seg de politiske og rettsstatlige institusjonene og den parlamentariske styringskjeden. Del tre er konsentrert om politiske aktører og prosesser, med spesiell vekt på stridsspørsmål i norsk politikk, de politiske partiene og valg og velgere.
Universitetsforlaget

22

I medienes søkelys

Eksponering, stress og mestring

Boken kan være aktuell for organisasjoner og enkeltpersoner som risikerer å bli hengt ut i mediene. For enkelte kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse. Boken er et resultat av et forskningsprosjekt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og skal gi innsikt i dem som er berørt, og deres opplevelse av eksponering, stress og mestring i møtene med journalistene, oppslagene og omgivelsene rundt. Hvilke mekanismer og reaksjoner mobiliseres? Hvordan påvirkes ulike livsarenaer? Når blir medieomtalen en så sterk påkjenning at liv og helse trues? Boken gir også medieråd og veiledning i hvordan hjelpe personer som har vært utsatt for negativ medieeksponering.
Gyldendal forlag

21

Kjønnsbalanse i ledelse

Debatten om hvordan få til kjønnsbalanse i næringslivet er aktuell, og mange mener mye om hvorfor vi bør ha kjønnsbalanse og hvorfor vi ikke har det. I boken «Kjønnsbalanse i ledelse» tar forfatteren for seg hva som er forskjellen på kjønnsmangfold og kjønnsbalanse, og hvordan kvinner og menn er like og ulike som ledere. Boken bør kunne gi et faglig grunnlag for å ta stilling i den politisk ladete debatten.
Cappelen Damm

19

Arbeid og psykisk helse

Psykiske plager koster mye. For mye. Angst og depresjon er de viktigste årsakene til arbeidsfravær i Norge. Sykefravær og trygdeutgifter utgjør en del av kostnadene, men den største kostnaden bærer arbeidslivet i form av tapt produktivitet. Forfatteren mener arbeidslivet må forebygge, tilrettelegge og om nødvendig yte hjelp.

Forlag: Gyldendal Akademisk

18

Tjenestedemokratiet

Velferdsstaten som arena for deltakelse

Innbyggerne kan påvirke politikken ikke bare på inntakssiden, gjennom for eksempel valg og politiske partier, de har også muligheter til å øve innflytelse på politikkens utfallsside, det vil si over innholdet i velferdsstatens tjenester. Hvordan man opplever å bli møtt som bruker av velferdstjenester henger sammen med hvordan man forstår sin rolle som borger i et demokratisk samfunn: Opplever man medbestemmelse? Hvilke rettigheter har man, og hvordan blir disse ivaretatt? Hvordan former store samfunnssystemer som velferdsstaten den enkeltes hverdag?

Forlag: Universitetsforlaget

17

Valgets kval

Om å velge ikke å velge

Forfatteren belyser utfordringene fremtidens datadrevne beslutningsregime gir og redegjør for hvordan personifiserte standardvalg må brukes til å styrke, snarere enn å redusere, vår frihet og velferd. Frie valg står helt sentralt i demokratiet, men valg kan imidlertid også innebære en belastning. Siden våre kognitive evner er begrensede, koster det litt å utføre de undersøkelsene og overveielsene som er nødvendige for å gjøre gode valg. Gjennom å bruke standardvalgløsninger, sparer vi oss selv for å gjøre aktive valg.

Forlag: Cappelen Damm

Untitled-12

Verneombudet

Boken forsøker å henvende seg til alle verneombud med et bredt spekter av arbeidsmiljøfaglige emner skrevet på et enkelt språk og med faglig innhold. Denne 4. utgaven av boka er oppdatert med nye forskriftshenvisninger, aktuell statistikk og kunnskap. Kritisk søkelys er ifølge forfatterne også satt på nye ledelsestrender, som Hard HR.
Forlag: Gyldendal