Parat_20171121-33

Befolkningen i Norge

Befolkningen øker og flere flytter til sentrale strøk. Barnefødsler utsettes, og det har blitt mer vanlig å oppløse samlivsforhold. Andelen eldre øker. Dette er noen av funnene i den nye Folkehelserapporten fra Folkehelseinstituttet.

Befolkningen i Norge fortsetter å øke og teller 5,3 millioner ved inngangen til 2017, og det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Andelen av totalbefolkningen over 67 og 80 år vil øke. Flere tar lengre utdanning, noe som er en av flere årsaker til at kvinnene er eldre enn tidligere når de får sitt første barn og også årsaken til at det fødes færre barn. @NTB

Ni millioner døde av forurensing i 2015

Minst ni millioner mennesker døde som følge av forurensning i 2015. Det er tre ganger så mange som aids, tuberkulose og malaria til sammen, ifølge ny rapport laget av en arbeidsgruppe nedsatt av The Lancet Commission on Pollution and Health, og består av bidragsytere fra både FN og Verdensbanken.

På verdensbasis dør det om lag 55 millioner mennesker hvert år. Forurenset luft, jord og arbeidsplasser er dødsårsaken i minst ett av seks tilfeller, ifølge rapporten. Flest mennesker dør som følge av forurensning i fattigere land som India, Tsjad og Madagaskar. I disse landene er forurensning årsaken til en firedel av alle dødsfall. @NTB

Kutt i dagpenger

Kuttene regjeringen foreslår i statsbudsjettet, vil føre til at 3 500 personer ikke lenger har krav på dagpenger. Ifølge regjeringens beregninger vil ytterligere rundt 19 000 personer få lavere dagpengeutbetaling enn med dagens regelverk. Ifølge Dagens Næringsliv tilsvarer dette hver fjerde mottaker. @NTB

image1

 

 

Share Button